Danh sách các cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại UBND các huyện, thị xã, thành phố (Lúc 15:02:00, ngày: 21/10/2021 GMT +7)

Danh sách các cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại UBND các huyện, thị xã, thành phố. Xem chi tiết

Danh sách các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Bình Định. (Lúc 09:36:02, ngày: 24/12/2018 GMT +7)

- Thông báo số 92/TB-STC ngày 28/4/2017 của Sở Tài chính về việc thực hiện kê khai giá dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Bình Định thuộc danh mục phải kê khai giá theo quy định tại Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. Xem chi tiết - Công văn số 1684/STC-GCS ngày 19/6/2017 của Sở Tài chính về việc kê khai giá dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh (lần 2). Xem chi tiết . - Thô...

Các Văn bản Quy định kê khai giá, niêm yết giá để các tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu và thực hiện (Lúc 11:05:38, ngày: 10/08/2018 GMT +7)

- Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; - Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; - Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; - Thông tư ...

Một số quy định về kê khai giá, niêm yết giá cước vận tải ô tô (Lúc 16:30:54, ngày: 17/07/2015 GMT +7)

Giá cước vận tải bằng ô tô được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự cạnh tranh về giá của các đơn vị sản xuất, kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật và là yếu tố cấu thành quan trọng trong giá thành sản phẩm, dịch vụ. Do đó, người dân luôn quan tâm, theo sát mỗi diễn biến, biến động của giá cước vận tải hiện nay. Xuất phát từ thực tế và để tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải ...

Thông báo danh sách các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh (Lúc 16:29:15, ngày: 17/07/2015 GMT +7)

Để triển khai thực hiện Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 145/TB-UBND ngày 21/8/2014. Ngày 05/9/2014, Sở Tài chính thông báo danh sách các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh tại Thông báo số 2843/TB-STC-VG với nội dung cụ thể như sau: 1. ...

Hướng dẫn các tổ chức sản xuất, kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thực hiện rà soát, kê khai lại giá (Lúc 16:23:53, ngày: 17/07/2015 GMT +7)

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014, trong đó quy định từ ngày 01/01/2015 thuế giá trị gia tăng các mặt hàng phân bón và thức ăn cho gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác từ 5% chuyển sang đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Mặt khác, theo nhận định của Bộ Tài chính thì từ quý III/2014 đến nay, giá phân bón Urê trên ...