Cập nhật lúc: 08:19:00 07/01/2019

-  Công khai Báo cáo tài chính năm 2019 của 05 Doanh nghiệp Nhà nước 
          - Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định; xem chi tiết
          - Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định; xem chi tiết
          - Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn; xem chi tiết
          - Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh; xem chi tiết
          - Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn.xem chi tiết

-  Công khai Báo cáo tài chính năm 2018 của 05 Doanh nghiệp Nhà nước 
          - Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định; xem chi tiết
          - Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định; xem chi tiết
          - Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn; xem chi tiết
          - Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh; xem chi tiết
          - Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn.xem chi tiết

- Công khai Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của 05 Doanh nghiệp Nhà nước, cụ thể: Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định; Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định; Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn; Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh; Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn. Xem chi tiết

-  Công khai Báo cáo tài chính năm 2016 của 05 Doanh nghiệp Nhà nước 
          - Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định; xem chi tiết
          - Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định; xem chi tiết
          - Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn; xem chi tiết
          - Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh; xem chi tiết
          - Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn.xem chi tiết