Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2908/STC-TCDN 24/08/2016 V/v yêu cầu báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2015
2738/STC-TCDN 12/08/2016 Công văn số 2738/STC-TCDN ngày12/08/2016 V/v góp ý dự thảo Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả của các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý
2382/STC-TCDN 29/07/2015 V/v yêu cầu báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2014
1834/STC-TCDN 18/06/2015 V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của các Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.
2283/STC-TCDN 18/07/2014 V/v yêu cầu báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2013
2227/QĐ-UBND 11/07/2014 V/v phê duyệt KQ giám tài chính, xếp loại DN và kết quả hoạt động của viên chức QLDN NN năm 2013
2171/STC-TCDN 13/08/2013 V/v báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và 2012.
1633/STC-TCDN 01/07/2013 V/v lập dự toán kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số năm 2013 và các năm tiếp theo.
87/2011/TT-BTC 17/06/2011 V/v HD kiểm kê, đánh giá lại TS và vốn của DN do NN sở hữu 100% về điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01/7/2011 theo QĐ số 352/QĐ-TTG 10/3/2011 của TTCP

Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến