Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1372/STC-GCS 07/06/2019 CV 1372/STC-GCS 07/06/2019 V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
158/STC-GCS 18/01/2019 CV số 158/STC-GCS ngày 18/01/2019 Công văn về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018
2854/STC-QLGCS 12/11/2018 Cv số 2854/STC-QLGCS - 12/11/2018 V/v báo cáo, đề xuất nhu cầu sử dụng diện tích chuyên dùng
2101/STC-QLGCS 29/08/2018 Cv 2101/GCS - 29/08/2018 Về việc hướng dẫn nộp hồ sơ kê khai giá dịch vụ lưu trú qua môi trường mạng
2165/STC- QLGCS 07/08/2018 Cv số 2165/STC- QLGCS ngày 07/09/2018 Về việc kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh (lần 2)
188/TB-STC 25/07/2018 TB số 188/TB-STC ngày 25/07/2018 Về việc thực hiện kê khai giá đối với các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Bình Định
1230/STC-GCS 28/05/2018 Công văn số1230/STC-GCS ngày 28/05/2018 Về việc báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ
712/STC-GCS 30/03/2018 Cv số 712/STC-GCS ngày 30/03/2018về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
360/STC-GCS 13/02/2018 Cv số 360/STC-GCS - 13/02/2018 Công văn về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017
2909/STC-GCS 18/10/2017 CV 2909/STC-GCS ngày 18/10/2017 v/v cung cấp danh sách các cơ sở nhà, đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn 5562/UBND-TH ngày 16/10/2017
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến