Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3477/STC-QLGCS 16/11/2022 3477/STC-QLGCS V/v đăng tải thông tin trên Trang Thông tin điện tử về tài sản công
1896/STC-QLGCS 30/06/2022 CV số 1896/STC-QLGCS - 30/06/2022 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 184/2014/TT-BTC ngày 01/12/2014 của Bộ Tài chính
1255/STC-QLGCS 10/05/2022 1255/STC-QLGCS - 10/05/2022] V/v lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
4117/STC-QLGCS 30/12/2021 Về việc báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước giai đoạn 2016-2021 theo yêu cầu của Bộ Tài chính
29/2020/TT-BTC 17/04/2020 TT số 29/2020/TT-BTC - 17/04/2020 TT hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
1372/STC-GCS 07/06/2019 CV 1372/STC-GCS 07/06/2019 V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
158/STC-GCS 18/01/2019 CV số 158/STC-GCS ngày 18/01/2019 Công văn về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018
2854/STC-QLGCS 12/11/2018 Cv số 2854/STC-QLGCS - 12/11/2018 V/v báo cáo, đề xuất nhu cầu sử dụng diện tích chuyên dùng
2101/STC-QLGCS 29/08/2018 Cv 2101/GCS - 29/08/2018 Về việc hướng dẫn nộp hồ sơ kê khai giá dịch vụ lưu trú qua môi trường mạng
2165/STC- QLGCS 07/08/2018 Cv số 2165/STC- QLGCS ngày 07/09/2018 Về việc kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh (lần 2)