Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 của Sở Tài chính (Lúc 16:00:00, ngày: 28/12/2023 GMT +7)

Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 của Sở Tài chính: - Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, tiêu cực.  - Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của BCH Tr...

Phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 (Lúc 16:16:00, ngày: 09/08/2023 GMT +7)

Phổ biến Luật Thanh tra năm 2022  - Luật Thanh tra năm 2022 . Xem chi tiết - Nghị định số 43/2023/NĐ-CP.    Xem chi tiết

Các văn bản luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ hai (Lúc 12:01:00, ngày: 06/03/2023 GMT +7)

Các văn bản luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ hai. Xem chi tiết

Về việc tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thị hành Luật Thống kê. (Lúc 11:47:00, ngày: 06/03/2023 GMT +7)

Luật Thống kế số 89/2015/QH13 và Luật số 01/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Xem chi tiết tại đây

V/v phổ biến, tuyên truyền các văn bản về công tác chuyển đổi số. (Lúc 15:55:00, ngày: 26/09/2022 GMT +7)

- Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; - Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; - Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định (Khóa XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; - Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/4/2022 c...

Tuyên truyền 5 Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Lúc 10:33:00, ngày: 02/08/2022 GMT +7)

Toàn văn 5 Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV   STT Tên Luật Số hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực 1 Luật Cảnh sát cơ động 04/2022/QH15 14/6/2022 01/01/2023 2 Luật Điện ảnh 0...

V/v tuyên truyền, phổ biến Bộ tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường. (Lúc 16:34:00, ngày: 03/06/2022 GMT +7)

1. Giới thiệu một số nội dung chính của Luật Bảo vệ môi trường. 2. Sổ tay Xây dựng mô hình tổ chức quản lý bảo vệ môi trường làng nghề. 3. Sổ tay Phân loại, thu gom, xử lý, giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt nông thôn. 4. Sổ tay Bảo vệ môi trường Làng nghề - an toàn cuộc sống. 5. Quạt Phân loại rác - phân biệt nhựa. 6. Sổ tay Phân loại rác thải. 7. Sổ tay Quản...

Tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung 09 luật và pháp luật về gia đình, trẻ em (Lúc 10:11:00, ngày: 30/03/2022 GMT +7)

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật. 2. Luật Hôn nhân và gia đình 2014. 3. Luật trẻ em 2016. Xem chi tiết tại đây

Tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Lúc 10:40:00, ngày: 28/01/2022 GMT +7)

Tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020     - Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.  Xem chi tiết  - Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết  - Thông tư só 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Xem chi...

Tuyên truyền về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. (Lúc 08:06:00, ngày: 27/01/2022 GMT +7)

Tuyên truyền về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo:   - Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017. Xem chi tiết  - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 50/2019/QH14 ngày 25/11/2019. Xem chi tiết  - Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính ...