Cập nhật lúc: 09:09:09 01/07/2019


Công khai khác:
- QĐ 1913/QĐ-UBND - 31/05/2017 v/v phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xép loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của viên chức quản lý đối với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh năm 2016. Xem tại đây