Cập nhật lúc: 09:09:09 07/01/2019

- QĐ số 143/QĐ-STC - 10/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng và Quý II năm 2023 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   Phụ lục

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2023 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết    Phụ lục

- QĐ số 17/QĐ-STC - 07/02/2023   QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định   Xem chi tiết    Phụ lục

- QĐ số 05/QĐ-STC - 09/01/2023] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quí IV năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định.  Xem chi tiết    Phụ lục

- QĐ số 377/QĐ-STC - 23/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định  Xem chi tiết    Phụ lục

- QĐ số 371/QĐ-STC - 20/12/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định.      Xem chi tiết    Phụ lục

- QĐ số 326/QĐ-STC - 14/11/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ số 292/QĐ-STC - 17/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết      Phụ lục

- QĐ số 279/QĐ-STC - 07/10/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quí III năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết      Phụ lục

- QĐ số 244/QĐ-STC - 05/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   Phụ lục
 
- QĐ số 193/QĐ-STC - 20/07/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   Phụ lục

- QĐ số 180/QĐ-STC - 04/07/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ số 83/QĐ-STC - 08/04/2022  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định   Xem chi tiết   Phụ lục

- QĐ số 22/QĐ-STC - 16/02/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định.  Xem chi tiết   Phụ lục

- QĐ số 18/QĐ-STC - 08/02/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ số  374/QĐ-STC - 24/11/2021] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   Phụ lục

- QĐ số 323/QĐ-STC - 15/10/2021] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   Phụ lục

- QĐ số 306/QĐ-STC - 06/10/2021] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quí 3 năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   Phụ lục

- QĐ số 293/QĐ-STC - 29/09/2021] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   Phụ lục

- QĐ số 270/QĐ-STC - 13/09/2021] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   Phụ lục

- QĐ số 235/QĐ-STC - 11/08/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   Phụ lục

- QĐ số 181/QĐ-STC - 07/07/2021] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   Phụ lục

- QĐ số 180/QĐ-STC - 06/07/2021] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định.  Xem chi tiết   Phụ lục

- QĐ số 179/QĐ-STC - 06/07/2021] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quí 2 năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   Phụ lục

- QĐ số 126/QĐ-STC - 27/05/2021] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   phụ lục

- QĐ số 105/QĐ-STC - 05/05/2021] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   phụ lục

- QĐ 82/QĐ-STC - 12/04/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quí 1 năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định.  Xem chi tiết   phụ lục

- QĐ 46/QĐ-STC - 09/03/2021  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   Phụ lục

- QĐ 44/QĐ-STC - 08/03/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   Phụ lục 

- QĐ số 08/QĐ-STC - 11/01/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý 4 năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định   Xem chi tiết   Phụ lục 

- QĐ số  04/QĐ-STC - 05/01/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   Phụ lục

- QĐ số 427/QĐ-STC - 31/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết     phụ lục

-  QĐ số 419/QĐ-STC - 28/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   Phụ lục

- QĐ số 387/QĐ-STC - 14/12/2020  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định . Xem chi tiết

- QĐ số 307/QĐ-STC - 07/10/2020QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý 3 năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  

-  QĐ 248/QĐ-STC - 10/08/2020] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết      Phụ lục

- QĐ 211/QĐ-STC - 10/07/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  Phụ lục

- QĐ 172/QĐ-STC - 08/06/2020] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết    Phụ lục

- QĐ 103/QĐ-STC - 14/04/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  phụ lục

- QĐ 37A/QĐ-STC - 05/02/2020  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Cả năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   Phụ lục

- QĐ 107/QĐ-STC - 16/04/2020  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết      Phụ lục
 
- QĐ 78/QĐ-STC - 23/03/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  phụ lục

- QĐ 09/QĐ-STC - 10/01/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   Phụ lục

- QĐ 429/QĐ-STC - 30/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết    Phụ lục

- QĐ 426/QĐ-STC - 27/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết    Phụ lục

- QĐ 348/QĐ-STC - 25/11/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách điều chỉnh năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   Phụ lục

- QĐ 281/QĐ-STC - 09/10/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết Phụ lục

- QĐ 299/QĐ-STC - 24/10/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   phụ lục

- QĐ số 196/QĐ-STC - 09/08/2019  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  phụ lục

- QĐ số 165/QĐ-STC - 04/07/2019  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  Phụ lục

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết      phụ lục

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ 46/QĐ-STC - 07/03/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ 02/QĐ-STC ngày 02/01/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ 353/QĐ-STC ngày 27/12/2018  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ số 336/QĐ-STC ngày 10/12/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- Quyết định số 309/QĐ-STC - 20/11/2018] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định.  chi tiết

- QĐ số 268/QĐ-STC ngày 09/10/2018 Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ số 166/QĐ-STC ngày 12/07/2018  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết      phụ lục

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ 46/QĐ-STC - 07/03/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ 02/QĐ-STC ngày 02/01/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ 353/QĐ-STC ngày 27/12/2018  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ số 336/QĐ-STC ngày 10/12/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- Quyết định số 309/QĐ-STC - 20/11/2018] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định.  chi tiết

- QĐ số 268/QĐ-STC ngày 09/10/2018 Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ số 166/QĐ-STC ngày 12/07/2018  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết