Cập nhật lúc: 09:09:09 07/01/2019

- QĐ 78/QĐ-STC - 23/03/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  phụ lục

- QĐ 09/QĐ-STC - 10/01/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   Phụ lục

- QĐ 429/QĐ-STC - 30/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết    Phụ lục

- QĐ 426/QĐ-STC - 27/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết    Phụ lục

- QĐ 348/QĐ-STC - 25/11/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách điều chỉnh năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   Phụ lục

- QĐ 281/QĐ-STC - 09/10/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết Phụ lục

- QĐ 299/QĐ-STC - 24/10/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   phụ lục

- QĐ số 196/QĐ-STC - 09/08/2019  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  phụ lục

- QĐ số 165/QĐ-STC - 04/07/2019  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  Phụ lục

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết      phụ lục

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ 46/QĐ-STC - 07/03/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ 02/QĐ-STC ngày 02/01/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ 353/QĐ-STC ngày 27/12/2018  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ số 336/QĐ-STC ngày 10/12/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- Quyết định số 309/QĐ-STC - 20/11/2018] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định.  chi tiết

- QĐ số 268/QĐ-STC ngày 09/10/2018 Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ số 166/QĐ-STC ngày 12/07/2018  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết      phụ lục

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ 46/QĐ-STC - 07/03/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ 02/QĐ-STC ngày 02/01/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ 353/QĐ-STC ngày 27/12/2018  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ số 336/QĐ-STC ngày 10/12/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- Quyết định số 309/QĐ-STC - 20/11/2018] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định.  chi tiết

- QĐ số 268/QĐ-STC ngày 09/10/2018 Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ số 166/QĐ-STC ngày 12/07/2018  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến