Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
335/QĐ-STC 30/10/2020 Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Sở Tài chính Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 249/QĐ-STC ngày 17/9/2019 của Sở Tài chính
299/QĐ-STC 30/09/2020 Về việc bổ sung danh mục báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng thuộc Sở Tài chính
234/QĐ-STC 03/08/2020 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính của Sở Tài chính Bình Định
29/QĐ-STC 20/02/2019 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
2815/QĐ-STC 18/08/2016 Ban hành Quy chế văn hóa công sở của Sở Tài chính tỉnh Bình Định