Cập nhật lúc: 09:09:09 07/01/2019

1. Kế hoạch tài chính hàng năm: 
- QĐ số 1616/QĐ-UBND - 29/04/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020 để làm căn cứ đánh giá và xếp loại của các Công ty TNHH một thành viên 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu nhà nước. Xem chi tiết 
- QĐ số 1472/QĐ-UBND - 26/04/2019 của UBND tỉnh V/v phê duyệt một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019 để làm căn cứ đánh giá và xếp loại của các cty TNHH một thành viên 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu nhà nước. Xem chi tiết
- Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2018 để làm căn cứ đánh giá và xếp loại của các CTy TNHH MTV 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu nhà nước. Xem chi tiết
- QĐ số 1429/QĐ-UBND ngày 25/04/2017 của UBND tỉnh  v/v phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017 để tìm căn cứ đánh giá và xếp loại của các CTy TNHH MTV 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu nhà nước. Xem chi tiết
- QĐ số 1488/QĐ-UBND ngày 06/05/2016 về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016 làm cơ sở đánh giá và xếp loại các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
QĐ số 1482/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 vv giao KH tài chính và tỷ suất lợi nhuận trên vốn NN năm 2014 cho các công ty TNHH MTV do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ

QĐ số 986/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 vv phê duyệt KH sx năm 2014 của công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định

2. Kế hoạch tài chính 05 năm (năm 2016 - năm 2020):
- QĐ số 1435/QĐ-UBND ngày 25/04/2017 của UBND tỉnh  v/v Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính 5 năm (năm 2016 - năm 2020) của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định. Xem chi tiết
- Phê duyệt một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính 5 năm (2016 - 2020) của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định. Xem chi tiết
- Công khai một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính 5 năm (năm 2016 - năm 2020) của 03 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Quy Nhơn, Hà Thanh và Sông Kôn. Xem chi tiết