Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
8136/BTC-QLKT 16/08/2022 Công văn số 8136/BTC-QLKT ngày 16/8/2022 của Bộ Tài chính (kèm dự thảo)
102/2021/NĐ-CP 16/11/2021 NGHỊ ĐỊNH 102/2021/NĐ-CP NGÀY 16/11/2021 SỬA ĐỔI CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ, HÓA ĐƠN; HẢI QUAN; KINH DOANH BẢO HIỂM, KINH DOANH XỔ SỐ; QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ; DỰ TRỮ QUỐC GIA; KHO BẠC NHÀ NƯỚC; KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
16/KVIII-TH 11/01/2021 Về việc thông báo thời gian lập kế hoạch kiểm toán
12469/BTC-NSNN 19/10/2020 vv hướng dẫn hình thức cấp phát, quyết toán KP hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội
9762/BTC-ĐT 13/08/2020 CV 9762/BTC-ĐT - 13/08/2020 vv hướng dẫn vv thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính
9070/BTC-HCSN 28/07/2020 9070/BTC-HCSN Đánh giá, báo cáo mức độ ảnh hưởng, tổng hợp hỗ trợ kinh phí do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập
8688/BTC-HCSN 17/07/2020 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ
8299/BTC-NSNN 08/07/2020 8299/BTC-NSNN - 08/07/2020] vv đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSĐP những tháng cuối năm 2020
4219/BTC-NSNN 08/04/2020 Cv số 4219/BTC-NSNN ngày 08/4/2020 của Bộ Tài chính về việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-1
11282/BTC-NSNN 25/09/2019 CV 11282/BTC-NSNN - 25/09/2019 vv hạch toán tiền bồi thương, GPMB đối với số tiền nhà đầu tư đã ứng trước