Cập nhật lúc: 09:09:09 07/01/2019

-  CV 549/STC-QLNS - 10/03/2020  V/v xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Xem chi tiết

- CV 3376/STC-DNTH - 24/12/2019 V/v tham gia góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Xem chi tiết dự thảo

- Cv số 3196/STC-GCS ngày 06/12/2019 V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   Đính kèm

- CV số 2772/STC-TCHCSN - 29/10/2019. V/v góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND và Quyết định của UBND quy định một số nội dung chi và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- CV 2631/STC-TCHCSN - 15/10/2019  V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND, nội dung “Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh về việc Quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định”. Xem chi tiết 

- Cv số 2463/STC-GCS - 27/09/2019 V/v lấy ý kiến về dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định Xem chi tiết phụ lục

- CV số 1295/STC-QLNS - 30/05/2019] V/v góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND và Quyết định của UBND ban hành và sửa đổi quy định về một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- Cv số 1137/STC-GCS gày 14/05/2019 Công văn về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Xem chi tiết

 - CV số 851/STC-TCHCSN - 10/04/2019 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính. Xem chi tiết

- CV số 794/STC-TCHCSN - 04/04/2019] V/v góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND và Quyết định của UBND, Tờ trình HĐND quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ thực hiện sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết dự thảo

- CV số 729/STC-TCHCSN - 29/03/2019 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND và Quyết định của UBND quy định một số mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết dự thảo

- Cv số 545/QLNS - 12/03/2019 V/v xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019. Xem chi tiết

- CV số 256/QLNS - 30/01/2019 V/v tham gia góp ý dự thảo báo cáo tình hình thực hiện quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết 

- Cv số 3116/GCS - 12/12/2018] Về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Bình Định.  Xem chi tiết dự thảo. xem chi tiết

- Cv số 3053/STC-TCHCSN - 05/12/2018] V/v báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018 trên địa bàn tỉnh. Xem chi tiết
- CV số 2856/GCS - 12/11/2018  Công văn về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  PL kèm theo  Phụ lục
- Cv số 2602/STC-TCHCSN ngày 22/10/2018 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND và Quyết định của UBND về quy định một số nội dung và mức chi công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết
-  CV số 2581/STC-TCHCSN ngày19/10/2018 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND về quy định một số mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết
-  CV số 2568/STC-TCHCSN ngày 19/10/2018: V/v góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND và Quyết định của UBND quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết 
-  CV số 2564/STC-TCHCSN ngày 18/10/2018 V/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính. Xem chi tiết
-  Cv số 2365/STC-TCĐT  ngày 28/09/2018  Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính.. Xem chi tiết

- Cv số 2134/STC-TCHCSN  ngày 04/09/2018  vv tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập BCTC tổng hợp của đơn vị HCSN là đơn vị kế toán cấp trên. Xem chi tiết

-  Cv số  1607/STC-QLNS - 03/07/2018 V/v tham gia góp ý dự thảo báo cáo quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- Công văn số 1507/STC-TCHCSN ngày 22/06/2018 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 của Bô Tài chính. Xem chi tiết   Phụ lục

- Công văn số 859/STC-GCS - 17/04/2018 về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. Xem chi tiết dự thảo

- Cv số 712/STC-GCS  ngày 30/03/2018về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. Xem chi tiết dự thảo tại đây

- Cv số 02/STC-QLNS - 02/01/2018] V/v lấy ý kiến xây dựng quy định thời hạn gửi báo cáo dự toán, quyết toán, xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết Dự thảo Quyết định

- Cv số 2631/STC-QLNS - 19/09/2017 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phíí. Xem chi tiết

- Cv số 2518/STC-QLNS - 07/09/2017 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí. Xem chi tiết

- Cv số 1690/STC-QLNS ngày 19/06/2017 của Sở Tài chính v/v Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Xem chi tiết

- Cv số 1526/STC-QLNS ngày 05/6/2017 của Sở Tài chính V/v tham gia góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế BVMT. Xem chi tiết 

- Cv số 1127/STC-QLNS ngày 24/4/2017 của Sở Tài chính V/v xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017. Xem chi tiết 

-  Tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định thu phí thẩm định, xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Xem chi tiết

- Nội dung cuộc họp ngày 31/03/2017 (theo giấy mời số 124/GM-STC ngày 27/03/2017 của Sở Tài chính) . Xem chi tiết

- Góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của QĐ số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của TTCP. Xem chi tiết.    Tải về

- Công văn số 4750/STC-QLNS ngày 26/12/2016 v/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn mục tiêu, tiêu chí đánh giá kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên. Tải về    Phụ lục kèm theo

- Công văn số 4542/STC-QLNS ngày 14/12/2016 V/v  góp ý dự thảo một số Tờ trình, Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tải về    Phụ lục kèm theo

- Công văn số 3972/STC-GCS ngày 10/11/2016 V/v tham gia góp ý dự thảo Quy định về tiêu chuẩn định mức xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan đơn vị. Tải về

- Công văn số 3255/STC-GCS ngày 20/09/2016 v/v tham gia góp ý dự thảo Quy định về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan đơn vị. Tải về

- Công văn số 2804/STC-QLNS ngày 17/08/2016 v/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế dộ thu, nộp quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí. Tải về
- Công văn số  2738/STC-TCDN ngày12/08/2016 V/v góp ý dự thảo Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả của các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý. Xem chi tiết.   Tải về

- Cv số 6889/BTC-NSNN ngày 20/5/2016 v/v xin ý kiến tham gia về định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN năm 2017. Xem chi tiết. Tải về
 
- V/v  góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương, giai đoạn 2017 - 2020 (công văn số 1676/STC-NS ngày 25/05/2016 của Sở Tài chính) :
+ Tờ trình: Xem chi tiết
+ Nghị Quyết: Xem chi tiết


 
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến