Cập nhật lúc: 09:09:09 07/01/2019

- CV số 3469/STC-QLGCS - 15/11/2022  V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập sở hữu toàn dân (Nghị định thay thế Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính Phủ). Xem chi tiết   Phụ lục

- CV số 2304/STC-QLGCS ngày  09/08/2022  V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Xem chi tiết

- CV số 1396/STC-TCHCSN ngày 20/05/2022  V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của HĐND tỉnh về Đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định. Xem chi tiết 
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến