Cập nhật lúc: 09:09:09 07/01/2019

- CV số 754/STC-QLGCS - 17/03/2023 Về việc tham gia góp ý dự thảo Luật Giá (sửa đổi). Xem chi tiết

- CV số 610/STC-QLGCS - 06/03/2023  V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.  Xem chi tiết

- CV số 368/STC-QLGCS - 14/02/2023  V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

-  Báo cáo Ngân sách nhà nước năm 2023 dành cho công dân. Xem chi tiết

- CV số 113/STC-QLNS - 12/01/2023  V/v xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.    Xem chi tiết   Phụ lục

- CV số 3469/STC-QLGCS - 15/11/2022  V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập sở hữu toàn dân (Nghị định thay thế Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính Phủ). Xem chi tiết   Phụ lục

- CV số 2304/STC-QLGCS ngày  09/08/2022  V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Xem chi tiết

- CV số 1396/STC-TCHCSN ngày 20/05/2022  V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của HĐND tỉnh về Đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định. Xem chi tiết 
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến