QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA SỞ TÀI CHÍNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:227/QĐ-STC ngày 23/08/2022
 của Giám đốc Sở Tài chính)
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, phạm vi, trách nhiệm; cách thức, quy trình giải quyết công việc và quan hệ công tác của Sở Tài chính tỉnh Bình Định.
 2. Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, công chức, người lao động của Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đến quan hệ công tác với Sở Tài chính chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.
Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Sở Tài chính
1. Sở Tài chính làm việc theo chế độ Thủ trưởng, bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Giám đốc đối với các lĩnh vực công tác của Sở, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu.
2. Giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi trách nhiệm được giao.
4. Bảo đảm trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác và quy chế làm việc.
5. Phát huy năng lực sở trường của công chức và người lao động; đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.
6. Thực hiện cải cách hành chính, giải quyết công việc bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch, kịp thời và hiệu quả.
 
 
 
Chương II
TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
 
Điều 3. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Sở Tài chính
Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Sở Tài chính thực hiện theo quy định tại Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh.
Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Giám đốc
1. Giám đốc là người đứng đầu lãnh đạo và điều hành công việc của Sở Tài chính, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được giao và những công việc được ủy quyền, kể cả khi đã phân công và ủy nhiệm cho cấp phó; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về công tác chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Tài chính, người đứng đầu cơ quan Trung ương quản lý chuyên ngành.
2. Chủ động triển khai thực hiện công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; thường xuyên kiểm tra, báo cáo Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách về kết quả thực hiện nhiệm vụ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí, gây thiệt hại trong cơ quan.
3. Giám đốc thực hiện giải quyết các công việc theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
4. Thực hiện công tác quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Định.
5. Phụ trách các lĩnh vực công tác: Thu, chi ngân sách nhà nước; tổ chức công tác cán bộ; thẩm định giá đất; cải cách hành chính; mua sắm tài sản theo phương thức tập trung; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trực tiếp lãnh đạo, điều hành: Phòng Quản lý ngân sách, Văn phòng Sở (về công tác tổ chức, công tác cán bộ).
6. Phân công các Phó Giám đốc phụ trách một số lĩnh vực công tác và chỉ đạo sự phối hợp giữa các Phó Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; điều chỉnh việc phân công giữa các Phó Giám đốc khi cần thiết.
7. Ủy quyền một Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc điều hành công việc của cơ quan khi Giám đốc đi vắng. Khi một Phó Giám đốc đi vắng, Giám đốc trực tiếp giải quyết hoặc phân công Phó giám đốc khác giải quyết công việc thay Phó giám đốc đi vắng.
8. Quyết định những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các Phó Giám đốc hoặc giữa Phó Giám đốc phụ trách với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở và những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết của Phó Giám đốc.
9. Chủ trì họp thường kỳ, đột xuất của Ban Lãnh đạo Sở; các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác tài chính, ngân sách; hội nghị công chức và người lao động và các hội nghị khác.
Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn.
10. Giải quyết các công việc khác theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Phó giám đốc
1. Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.
2. Mỗi Phó Giám đốc được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác. Trong phạm vi lĩnh vực được giao, các Phó Giám đốc chủ động giải quyết công việc được phân công; nếu nảy sinh những vấn đề quan trọng, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo Giám đốc. Trong thực hiện nhiệm vụ nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Giám đốc khác thì trực tiếp phối hợp với Phó Giám đốc đó để giải quyết. Trường hợp giữa các Phó Giám đốc có ý kiến khác nhau thì Phó Giám đốc chủ trì giải quyết công việc đó phải báo cáo Giám đốc quyết định.
3. Trong phạm vi, lĩnh vực được phân công, Phó Giám đốc có nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các Trưởng, Phó Trưởng phòng trong việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác được giao theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với các văn bản chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả cao; 
b) Chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh hằng ngày thuộc lĩnh vực mình phụ trách; nghiên cứu, phát hiện và đề xuất những vấn đề về chính sách cần sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực được phân công hoặc những nội dung có tính đề xuất vượt quá thẩm quyền phải báo cáo Giám đốc xem xét quyết định hoặc cho ý kiến để thực hiện;
4. Hằng tháng, các Phó Giám đốc tổng hợp tình hình công việc mình phụ trách báo cáo Giám đốc tại cuộc họp giao ban. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, nếu có vấn đề liên quan hoặc thuộc lĩnh vực Giám đốc phụ trách, những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch, chưa được quy định, các Phó Giám đốc phải chủ động đề xuất, báo cáo Giám đốc quyết định.
5. Chấp hành và thực hiện những công việc khác do Giám đốc giao.
Điều 6. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của các Trưởng phòng
1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 228/QĐ-STC ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Sở Tài chính Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Định.
          2. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách và trước pháp luật về nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được phân công.
3. Nghiên cứu, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
4. Chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh hằng ngày thuộc lĩnh vực phụ trách; nghiên cứu, phát hiện và đề xuất những vấn đề về chính sách cần sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực được phân công hoặc những nội dung có tính đề xuất vượt quá thẩm quyền phải báo cáo Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách xem xét quyết định hoặc cho ý kiến để thực hiện.
5. Chủ động phối hợp với phòng thuộc Sở hoặc các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết công việc hiệu quả.
6. Ký trách nhiệm các văn bản do phòng soạn thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở duyệt, ký ban hành.
7. Quản lý chặt chẽ công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; phân công công việc phù hợp với trình độ, năng lực để công chức và người lao động phát huy hết khả năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm các Quy chế, nội quy của cơ quan và kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ, nhiệm vụ và các quy định khác của pháp luật quy định.
8. Kiểm tra, đôn đốc công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý bám sát nhiệm vụ được giao, nghiên cứu các chế độ, chính sách của Nhà nước để xử lý công việc đạt chất lượng, hiệu quả và thời gian quy định.
9. Chấp hành và thực hiện những công việc khác do Lãnh đạo Sở phân công.
Điều 7. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Chánh Văn phòng
Thực hiện trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc quy định tại Điều 6 Quy chế này và thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Tham mưu, giúp Giám đốc điều hành các mặt công tác về tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, hành chính quản trị và các chế độ khác đối với công chức và người lao động thuộc Sở Tài chính.
2. Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chương trình công tác của Sở; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện quy chế làm việc 6 tháng, tổng kết năm và các báo cáo khác theo quy định.
3. Tham mưu, giúp Giám đốc chỉ đạo công chức và người lao động chấp hành các nội quy, quy chế của cơ quan; theo dõi và đôn đốc các phòng thực hiện các quyết định, kết luận của Giám đốc; Thường trực Hội đồng thi đua Khen thưởng của cơ quan.
4. Quản lý hồ sơ công chức; quản lý cơ sở vật chất, tài sản, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc và kinh phí hoạt động của cơ quan; tham mưu xây dựng và ban hành các nội quy, quy chế làm việc, quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.
5. Ký các văn bản thừa lệnh của Giám đốc như: Giấy đi đường, giấy mời (do Trưởng phòng chủ trì), giấy xác nhận, giấy giới thiệu quan hệ công tác với các cơ quan, đơn vị theo ủy quyền của Giám đốc.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.
Điều 8. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của các Phó Trưởng phòng
1. Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Phó Chánh Thanh tra, Phó Chánh Văn phòng (sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng) là người giúp việc cho Trưởng phòng và tương đương (sau đây gọi chung là Trưởng phòng), được Trưởng phòng phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.
2. Nghiên cứu, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công, thực hiện giải quyết các công việc được Trưởng phòng phân công theo đúng quy định của pháp luật.
3. Khi Trưởng phòng đi vắng, Trưởng phòng ủy quyền cho một Phó Trưởng phòng chỉ đạo giải quyết các công việc của phòng và phải báo cáo Trưởng phòng về kết quả giải quyết công việc trong thời gian Trưởng phòng ủy quyền.
4. Trong quá trình xử lý công việc có nội dung còn vướng mắc, vượt thẩm quyền phải đề xuất, báo cáo Trưởng phòng cho ý kiến hoặc đề xuất với Lãnh đạo Sở về biện pháp giải quyết và báo cáo lại Trưởng phòng biết.
Khi được Trưởng phòng ủy quyền đi họp, đi làm việc hoặc giao nhiệm vụ đi họp, đi làm việc phải nghiên cứu kỹ nội dung và chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp theo đúng thẩm quyền giải quyết và theo quy định của pháp luật. Kết thúc cuộc họp, làm việc phải báo cáo Trưởng phòng về kết quả cuộc họp, làm việc.
5. Phối hợp với Trưởng phòng quản lý chặt chẽ công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; kiểm tra, đôn đốc công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan; tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
6. Ký trách nhiệm khi được giao nhiệm vụ xử lý văn bản trước khi trình Trưởng phòng để trình Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt.
7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Lãnh đạo Sở phân công.
Điều 9. Trách nhiệm của công chức và người lao động
1. Thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Cán bộ, công chức. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo phòng phân công. Chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp, giải pháp giải quyết công việc đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Chấp hành nghiêm sự phân công nhiệm vụ của lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở; không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi thi hành công vụ, nhiệm vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền.
3. Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế cơ quan, Quy chế văn hóa công sở, sử dụng hợp lý thời gian làm việc tại cơ quan theo quy định tại Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và Quyết định số 2815/QĐ-STC ngày 18/8/2016 của Sở Tài chính về ban hành Quy chế văn hóa công sở của Sở Tài chính tỉnh Bình Định.
4. Nghiên cứu, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công và chủ động thực hiện giải quyết các công việc được lãnh đạo phòng giao theo đúng quy định của pháp luật.
5. Khi được Trưởng phòng cử đi họp hoặc tham gia các đoàn công tác của các cơ quan, đơn vị khác phải chủ động nghiên cứu kỹ các nội dung để đảm bảo việc đề xuất, xử lý công việc theo đúng quy định của pháp luật và thẩm quyền giải quyết. Sau khi kết thúc cuộc họp hoặc làm việc phải báo cáo với Trưởng phòng.
6. Tất cả các công việc đều phải báo cáo thông qua Trưởng phòng (hoặc Phó Trưởng phòng phụ trách). Trường hợp khi thông qua lãnh đạo phòng nếu chưa có sự thống nhất mà có cơ sở xác định việc chỉ đạo của lãnh đạo phòng không đúng quy định thì báo cáo trực tiếp với Phó Giám đốc phụ trách để xem xét, chỉ đạo.
7. Thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ công việc; bảo quản đầy đủ hồ sơ, tài liệu, giữ gìn bí mật của nhà nước theo quy định.
8. Chấp hành nghiêm túc việc học tập, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ khi được cơ quan cử đi học.
9. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công, Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định khác của cơ quan.
Điều 10. Quan hệ làm việc giữa các thành viên Lãnh đạo Sở Tài chính
1. Mối quan hệ làm việc giữa Giám đốc với các Phó Giám đốc
a) Giám đốc, các Phó Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc hàng ngày theo sự phân công đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và theo chế độ Thủ trưởng;
b) Mối quan hệ làm việc giữa Giám đốc với các Phó Giám đốc là quan hệ chỉ đạo thực hiện giữa cấp trên với cấp dưới. Đối với những vấn đề quan trọng, tập thể Lãnh đạo Sở trao đổi, bàn bạc thống nhất trước khi quyết định. Trong trường hợp có ý kiến khác nhau, Giám đốc quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định đó;
c) Khi giải quyết công việc do Giám đốc phân công hoặc ủy quyền, các Phó Giám đốc phải tự chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về giải quyết công việc của mình;
d) Các Phó Giám đốc có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, kịp thời với Giám đốc về việc chỉ đạo, giải quyết những công việc đã được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền để Giám đốc nắm bắt tình hình và trực tiếp giải quyết hoặc cho ý kiến giải quyết những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc.
2. Mối quan hệ làm việc giữa các Phó giám đốc
a) Là quan hệ phối hợp khi thực hiện nhiệm vụ được phân công. Các Phó giám đốc có trách nhiệm trao đổi ý kiến để giải quyết các công việc có liên quan. Khi thực hiện nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Giám đốc khác phụ trách thì Phó Giám đốc chủ trì công việc đó có trách nhiệm chủ động phối hợp để giải quyết. Trường hợp giữa các Phó Giám đốc có ý kiến khác nhau thì Phó Giám đốc chủ trì công việc báo cáo Giám đốc quyết định;
b) Trong trường hợp có sự điều chỉnh về phân công nhiệm vụ giữa các Phó Giám đốc thì các Phó Giám đốc phải chủ động phối hợp bàn giao nội dung công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan.
Điều 11. Mối quan hệ làm việc giữa Lãnh đạo Sở với các phòng
1. Lãnh đạo Sở chỉ đạo, điều hành hoạt động của các phòng theo chức năng, nhiệm vụ của Sở thông qua lãnh đạo phòng hoặc trực tiếp với công chức được giao nhiệm vụ (nếu thấy cần thiết).
2. Lãnh đạo Sở phụ trách phòng nào thì quyết định, giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công, trên cơ sở làm việc và chỉ đạo trực tiếp với lãnh đạo phòng đó.
3. Giám đốc, các Phó giám đốc định kỳ tháng, quý hoặc đột xuất (khi cần thiết) làm việc với lãnh đạo phòng được phân công phụ trách.
4. Khi Giám đốc hoặc Phó giám đốc phụ trách làm việc với Trưởng phòng về nội dung công việc liên quan đến phòng nào thì công chức trực tiếp theo dõi, thực hiện công việc đó cùng tham dự (nếu Lãnh đạo Sở yêu cầu).
5. Hàng tháng, Trưởng phòng có trách nhiệm cập nhật, báo cáo với Lãnh đạo Sở bằng văn bản hoặc các hình thức khác về kết quả thực hiện và kế hoạch nhiệm vụ công tác của phòng mình thông qua cuộc họp trực báo hoặc trực tiếp (khi có yêu cầu).
6. Ngoài mối quan hệ thường xuyên nêu trên, Lãnh đạo Sở sẽ làm việc trực tiếp với các lãnh đạo phòng và công chức các phòng khi có công việc cấp thiết hoặc khi có yêu cầu.
Điều 12. Quan hệ công tác giữa các phòng thuộc Sở
1. Là quan hệ phối hợp. Trưởng phòng chủ trì giải quyết những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; nếu vấn đề có liên quan đến phòng khác thì phối hợp trao đổi ý kiến giữa các phòng có liên quan để thống nhất cách thức thực hiện nhiệm vụ chung do Giám đốc, Phó Giám đốc giao.
2. Đối với công việc phối hợp liên quan đến nhiều phòng: Lãnh đạo Sở chỉ định một phòng chủ trì làm đầu mối, các phòng khác có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin và chịu trách nhiệm về nội dung để Trưởng phòng chủ trì đó tổng hợp, đề xuất, bảo đảm sự thống nhất trong công tác chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.
Điều 13. Quan hệ giữa lãnh đạo phòng với công chức, người lao động
1. Quan hệ giữa lãnh đạo các phòng thuộc Sở với công chức, người lao động của phòng được giao quản lý là quan hệ chỉ đạo thực hiện. Lãnh đạo các phòng chỉ đạo trực tiếp đối với công chức, người lao động của phòng mình. Trường hợp cần thiết, Lãnh đạo Sở chỉ đạo trực tiếp đối với công chức, người lao động về nghiệp vụ chuyên môn và sau đó công chức, người lao động phải báo cáo lại cho Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng biết.
2. Quan hệ giữa công chức, người lao động trong Sở là quan hệ bình đẳng, phối hợp công tác để hoàn thành nhiệm vụ. Khi giải quyết công việc được giao, nếu có vấn đề không thống nhất về cách giải quyết, phải báo cáo Trưởng phòng hoặc trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định.
 
Chương III
TỔ CHỨC HỌP, HỘI NGHỊ
Điều 14. Tổ chức họp
1. Tất cả các cuộc họp phải chuẩn bị kỹ các nội dung, chương trình, thời gian, đối tượng để đảm bảo tính hiệu quả khi thực hiện. Cuộc họp hàng tháng, 6 tháng và hằng năm hoặc bất thường của cơ quan phải ghi biên bản để lưu giữ đầy đủ nội dung cuộc họp.
2. Định kỳ hàng tháng, Giám đốc chủ trì cuộc họp trực báo để kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các phòng và đề ra kế hoạch công tác tháng tiếp theo nhằm đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất.
3. Các phòng khi tổ chức họp phải báo cáo Lãnh đạo Sở về hướng giải quyết nội dung họp, trình Lãnh đạo Sở ký giấy mời họp; trường hợp Trưởng phòng chủ trì cuộc họp thì Chánh Văn phòng thừa lệnh Giám đốc ký giấy mời họp.
4. Các phòng dự họp phải đúng thành phần, thời gian và chuẩn bị nội dung họp; trường hợp Trưởng phòng không thể dự họp vì lý do chính đáng phải báo cáo Lãnh đạo Sở cho phép và cử Phó Trưởng phòng đi họp thay.
5. Trường hợp vì lý do đi công tác hoặc bận công việc đột xuất, Lãnh đạo Sở phân công Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng đi họp thì kết thúc cuộc họp phải báo cáo kết quả cuộc họp cho Lãnh đạo Sở.
6. Người được cử đi họp báo cáo cho lãnh đạo phòng hoặc Lãnh đạo Sở đối với các cuộc họp có tính chất quan trọng, cấp thiết được Lãnh đạo Sở chỉ đạo trực tiếp trên Văn phòng điện tử. Sau khi họp xong phải báo cáo kết quả cho Lãnh đạo Sở.
7. Các phòng khi có nhu cầu họp phải báo Văn phòng Sở để chuẩn bị phòng họp hoặc có nhu cầu sử dụng máy chiếu phải báo Phòng Tài chính –Doanh nghiệp –Tin học để chuẩn bị. Sau khi kết thúc cuộc họp phải tắt tất cả các thiết bị điện để phòng, chống cháy nổ, đồng thời phải báo Văn phòng Sở để thực hiện vệ sinh và khóa cửa.
Điều 15. Tổ chức hội nghị
1. Các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác Đảng, chính quyền, kỷ niệm ngày thành lập ngành; tập huấn, hội thảo,… khi tổ chức tại Sở Tài chính phải được chuẩn bị chu đáo về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành hội nghị.
2. Tùy theo tính chất của từng hội nghị, Văn phòng và các phòng thuộc Sở tổ chức thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với hội nghị sơ kết, tổng kết công tác Đảng, chính quyền do Văn phòng chuẩn bị; đối với các hội nghị khác do các phòng chủ trì, phối hợp với Văn phòng (hoặc phòng TCDN-TH) tổ chức thực hiện.
3. Khi tổ chức hội nghị phải đảm bảo nội dung của hội nghị thiết thực, chuẩn bị chu đáo. Báo cáo phải được gửi trước cho các thành phần được mời dự để nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến phát biểu tại hội nghị.    
Chương IV
ĐI CÔNG TÁC VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
 
Điều 16. Đi công tác
1. Đi công tác ngoài tỉnh:
a) Giám đốc đi công tác ngoài tỉnh hoặc đi học tập, đi công tác dài ngày, nghỉ phép năm thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy chế của UBND tỉnh và có văn bản ủy quyền cho một Phó Giám đốc điều hành nhiệm vụ của cơ quan trong thời gian Giám đốc đi vắng.
b) Phó giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng đi công tác ngoài tỉnh phải báo cáo và được sự đồng ý của Giám đốc.
c) Công chức và người lao động đi công tác ngoài tỉnh do Trưởng phòng phân công và được Giám đốc đồng ý; nếu do công chức đề xuất đi công tác phải báo cáo nội dung, thời gian làm việc và được sự đồng ý của Trưởng phòng và Giám đốc.
2. Đi công tác trong tỉnh:
a) Giám đốc đi công tác theo sự phân công của cấp trên.
b) Phó Giám đốc và công chức thuộc Sở đi công tác theo sự phân công của Giám đốc hoặc cấp trên.
c) Công chức đi công tác có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, điểm đến, thời gian làm việc và hoàn thành công việc được giao, khi về phải báo cáo kết quả cụ thể với lãnh đạo phòng và Lãnh đạo Sở.
3. Bố trí phương tiên đi công tác:
a) Cơ quan chỉ bố trí xe đưa Lãnh đạo Sở đi công tác và phục vụ hoạt động công tác chung của cơ quan. Trường hợp các phòng có nhu cầu bố trí xe đi công tác thì báo cáo Giám đốc xin ý kiến.
b) Văn phòng Sở có trách nhiệm kiểm tra xe an toàn trước mỗi chuyến đi công tác và tài xế khi lái xe thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.
4. Giám đốc ủy quyền cho Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng ký Lệnh điều xe và Giấy đi đường cho công chức và người lao động các phòng đi công tác trong và ngoài tỉnh.
Điều 17. Quy định giải quyết nghỉ phép, ốm đau, thai sản và các chế độ nghỉ khác
Công chức và người lao động thuộc Sở được nghỉ phép, ốm đau, tai nạn, thai sản và các chế độ nghỉ khác theo quy định Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.
Trường hợp công chức và người lao động nghỉ phép 01 ngày phải được sự đồng ý  của Trưởng phòng hoặc Giám đốc (đối với Trưởng phòng).
 
Chương V
TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 
Điều 18. Công tác tiếp công dân
Việc tiếp công dân thực hiện theo quy định tại Luật Tiếp công dân và Quyết định số 4592/QĐ-STC ngày 16/12/2016 của Sở Tài chính về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Tài chính Bình Định.
Điều 19. Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thực hiện theo quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Quyết định số 4591/QĐ-STC ngày 16/12/2016 của Sở Tài chính về việc ban hành Quy chế tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh tại Sở Tài chính Bình Định.
 
Chương VI
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
 
Điều 20. Quan hệ với Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh
1. Thực hiện theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo tình hình công tác theo chế độ định kỳ và theo yêu cầu đột xuất với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Giám đốc có trách nhiệm phản ánh vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, kiến nghị những vấn đề không phù hợp cần sửa đổi, bổ sung trong các quy định, trong chỉ đạo điều hành.
Điều 21. Quan hệ với Bộ Tài chính, các đơn vị trong hệ thống ngành tại địa phương
1. Sở Tài chính chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài chính. Giám đốc Sở có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác chuyên môn với Bộ Tài chính theo chế độ định kỳ và theo yêu cầu đột xuất.
2. Phối hợp với các đơn vị trong ngành Tài chính tổ chức thực hiện tốt việc quản lý điều hành dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tại địa phương, thực hiện các chế độ chính sách tài chính trên địa bàn một cách thống nhất theo ngành từ Trung ương đến cơ sở.
Điều 22. Quan hệ với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố (viết tắt các cơ quan, đơn vị)
Mối quan hệ công việc giữa Sở Tài chính với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh là quan hệ phối hợp trong công tác quản lý tài chính, ngân sách nhà nước.
1. Trong phạm vi nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 31/5/2022, Sở Tài chính được quyền yêu cầu sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình và các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ được giao.
2. Chủ động giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính có liên quan đến các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chủ động phối hợp kịp thời giải quyết các công việc còn vướng mắc, chưa thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị thông qua các buổi họp; không để trường hợp giải quyết công việc chậm trễ, tồn đọng làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của cơ quan.
Điều 23. Quan hệ giữa Thủ trưởng cơ quan với Đảng ủy Sở
1. Mối quan hệ giữa Thủ trưởng cơ quan với Đảng ủy Sở thực hiện theo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Sở Tài chính. Đảng ủy thường xuyên phản ánh với Thủ trưởng cơ quan ý kiến của đảng viên, quần chúng về việc thực hiện các chế độ, chính sách trong cơ quan.
2. Định kỳ 6 tháng, một năm hoặc đột xuất Thủ trưởng cơ quan báo cáo với Đảng uỷ về tình hình thực hiện các mặt công tác và những chủ trương, nhiệm vụ sắp tới của cơ quan để Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng viên, công chức cơ quan triển khai thực hiện.
3. Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan phải thống nhất công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và các mặt công tác khác; chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức Đảng khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong cơ quan.
4. Khi Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan có ý kiến khác nhau thì Thủ trưởng cơ quan quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định đó; đồng thời Đảng ủy và Thủ trưởng cơ quan báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Điều 24. Quan hệ giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban chấp hành Công đoàn
1. Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện cho Ban chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân cơ quan hoạt động theo Luật Công đoàn.
2. Thủ trưởng cơ quan phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức Hội nghị công chức, người lao động mỗi năm một lần theo quy định; phát động phong trào thi đua.
Điều 25. Quan hệ với cơ quan, tổ chức và công dân
1. Các Trưởng phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra công chức, người lao động giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân bảo đảm nhanh gọn, thuận tiện, đúng thẩm quyền theo quy định. Trường hợp đặc biệt, Trưởng phòng xin ý kiến Giám đốc giải quyết.
2. Giám đốc xử lý nghiêm theo đúng pháp luật đối với những công chức, người lao động thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu, tham nhũng, vi phạm quy chế này trong giải quyết công việc với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân.
Chương VI
CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO
         
Điều 26. Chế độ báo cáo
          1. Báo cáo định kỳ
Các phòng thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định tại Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định và các Quyết định của UBND tỉnh về quy định chế độ báo cáo định kỳ của các cơ quan, đơn vị.
          2. Báo cáo chuyên đề, đột xuất
a) Theo yêu cầu công tác, Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng báo chuyên đề, đột xuất. Trưởng phòng có trách nhiệm tổ chức soạn thảo đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nội dung, thời hạn đề ra;
b) Trường hợp các báo cáo có liên quan đến nhiều phòng thì phòng được giao chủ trì soạn thảo có quyền yêu cầu các phòng liên quan tham gia ý kiến, cung cấp thông tin; đồng thời phòng được yêu cầu có trách nhiệm tham gia, cung cấp đầy đủ thông tin, đúng thời gian cho phòng chủ trì soạn thảo.
3. Các phòng có trách nhiệm tham mưu đề xuất với Lãnh đạo Sở trả lời cấp trên và các đơn vị khi có yêu cầu theo thời gian quy định. Nếu không có thời gian quy định, không cần lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan thì trong phạm vi 03 ngày làm việc (những vấn đề đơn giản) và 05 ngày làm việc (những vấn đề phức tạp) các phòng phải trình Lãnh đạo Sở trả lời; quá thời gian này mà không trả lời (hoặc không có lý do chính đáng) thì Trưởng phòng sẽ phải chịu trách nhiệm.
Đối với trường hợp cần xử lý gấp theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở thì các phòng thực hiện trong thời gian nhanh nhất, không nhất thiết phải tuân thủ theo quy định thời gian nêu trên.
Điều 27. Cung cấp và công khai thông tin
Việc cung cấp và công khai thông tin thực hiện theo đúng quy định tại Luật Tiếp cận thông tin và Quyết định số 307/QĐ-STC ngày 20/11/2018 của Sở Tài chính về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin của Sở Tài chính tỉnh Bình Định.
Chương VII
THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
 
Điều 28. Thi đua, khen thưởng
1. Chính quyền và Công đoàn cơ quan tổ chức phát động phong trào thi đua hàng năm nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
2. Văn phòng Sở thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở tham mưu Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT của Sở khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân theo đúng quy định Luật Thi đua – Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng.
Điều 29. Kỷ luật
Công chức, người lao động thuộc Sở vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
Chương VIII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 30. Trách nhiệm thực hiện
Quy chế này được phổ biến đến tất cả công chức và người lao động của Sở Tài chính để tổ chức thực hiện nghiêm túc.
Điều 31. Sửa đổi, bổ sung Quy chế
Các văn bản dẫn chiếu tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản mới. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này khi không còn phù hợp với những quy định mới. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu Trưởng các phòng báo cáo kịp thời về Văn phòng Sở để tổng hợp, trình Giám đốc xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.