Thông báo giá vật liệu xây dựng năm 2021 (Lúc 08:20:00, ngày: 13/08/2021 GMT +7)
Thông báo giá vật liệu xây dựng năm 2020 (Lúc 15:01:00, ngày: 19/01/2021 GMT +7)
Thông báo giá vật liệu xây dựng năm 2019 (Lúc 16:53:00, ngày: 21/01/2020 GMT +7)
Thông báo giá vật liệu xây dựng năm 2018 (Lúc 11:18:50, ngày: 06/02/2018 GMT +7)
Thông báo giá vật liệu xây dựng năm 2017 (Lúc 11:06:08, ngày: 25/01/2017 GMT +7)
Thông báo giá vật liệu xây dựng năm 2016 (Lúc 08:58:11, ngày: 28/01/2016 GMT +7)
Thông báo giá vật liệu xây dựng năm 2015 (Lúc 16:36:05, ngày: 17/07/2015 GMT +7)