Cập nhật lúc: 09:09:09 07/01/2019

- Kế hoạch Triển khai công tác pháp chế năm 2021 của Sở Tài chính. Xem chi tiết  

- Kế hoạch Triển khai công tác pháp chế năm 2020 của Sở Tài chính. Xem chi tiết  

- Hệ thống hóa VBQPPL thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính kỳ 2014-2018. Xem chi tiết  tải về

- Kế hoạch Triển khai công tác pháp chế năm 2019 của Sở Tài chính. Xem chi tiết  tải về

- Kế hoạch Triển khai công tác pháp chế năm 2018 của Sở Tài chính. Xem chi tiết  tải về

- Kế hoạch Triển khai công tác pháp chế năm 2017 của Sở Tài chính. Xem chi tiết  tải về

- Hệ thống hóa VBQPPL thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính kỳ 2008-2013. Xem chi tiết  tải về