Cỡ chữ:A | A- |A+

Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.

Bài đăng vào lúc: 14:32:34, ngày: 17/07/2015 GMT +7


Ngày 20/3/2015 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải chủ trì. 

Tham dự Hội nghị có trên 60 đại biểu bao gồm đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan, đại diện các chủ đầu tư và đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tại hội nghị, ông Lê Hoàng Nghi – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 27/TT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: những kết quả đạt được, những mặt tồn tại hạn chế của các cấp trong thời gian thực hiện và cũng kiến nghị UBND tỉnh những giải pháp để thực hiện trong thời gian đến.
   
Ông Lê Hoàng Nghi-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tổng kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg


Qua nội dung báo cáo của  Giám đốc Sở Tài chính trình bày tại hội nghị, phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Sở Tài chính trong việc chủ động triển khai những giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác quyết toán, giải quyết tồn đọng hồ sơ quyết toán trong thời gian qua.  Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, song bên cạnh đó hội nghị cũng nhìn nhận những tồn tại, hạn chế qua một năm thực hiện Chỉ thị như sau:

- Số lượng hồ sơ tồn đọng chưa được thẩm tra, phê duyệt quyết toán trên toàn tỉnh  là 1.622 hồ sơ, trong đó tập trung ở cấp xã, phường, thị trấn.

- Một số lãnh đạo cấp huyện và đặc biệt là cấp xã, phường, thị trấn chưa thực sự nhận thức đầy đủ và chưa triển khai quyết liệt các biện pháp để thực hiện tốt Chỉ trị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Công tác thực hiện chế độ báo cáo, thống kê của các đơn vị, các chủ đầu tư chưa đảm bảo chất lượng: số lượng các công trình tồn đọng chưa thật chính xác, chưa phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác quyết toán công trình hoàn thành đến các cấp lãnh đạo để tìm biện pháp tháo gỡ.

- Việc ưu tiên bố trí kế hoạch vốn để thanh toán, trả nợ cho các công trình đã quyết toán chưa được các cấp lãnh đạo quan tâm - điều đó phần nào ảnh hưởng đến việc tất toán tài khoản tại Kho bạc nhà nước đồng thời chưa tháo gỡ được khó khăn cho doanh nghiệp (nhất là ở cấp xã, phường, thị trấn).

- Việc xử lý vi phạm trong công tác quyết toán theo Chỉ thị 27/CT-TTg chưa  được các cấp lãnh đạo của các Sở, cơ quan thuộc tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố quan tâm và chưa thực hiện một số các biện pháp xử lý vi phạm.
Qua nội dung thảo luận tại hội nghị, nhiều ý kiến của đại biểu là đại diện của các địa phương có số lượng hồ sơ tồn đọng nhiều chưa được quyết toán đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua và hội nghị cũng thống nhất cao các giải pháp mà Sở Tài chính đưa ra để thực hiện trong thời gian đến.

Kết thúc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế của một số địa phương trong việc giải quyết, xử lý những hồ sơ còn tồn đọng chưa đạt được kế hoạch đề ra, những địa phương còn chậm trễ trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị. Qua đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong năm 2015 phải thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải phát biểu kết luận Hội nghị
 Đối với các chủ đầu tư:

- Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện đúng các quy định của nhà nước trong công tác quyết toán hợp đồng xây dựng, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.

- Đến 31/12/2015, thực hiện công tác lập Báo cáo quyết toán, trình cấp có thẩm quyền thẩm tra phê duyệt quyết toán số hồ sơ tồn đọng đối với cấp tỉnh và huyện phê duyệt là 100% và đối với cấp xã, phường, thị trấn phê duyệt đạt 80%.

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, lập hồ sơ quyết toán hợp đồng xây dựng.

- Công khai danh sách các nhà thầu vi phạm việc quyết toán hợp đồng và thực hiện việc kiểm tra, thẩm định để loại các nhà thầu có trong danh sách vi phạm không được tham gia dự thầu các dự án mới.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quyết toán dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định tại Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

- Thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả công tác quyết toán dự án hoàn thành theo Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo thực hiện.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố:


- Tăng cường sự chỉ đạo của cấp huyện, thị xã, thành phố đối với cấp xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành để đến cuối năm 2015: giải quyết 100% số hồ sơ tồn đọng tại cấp huyện và giải quyết 80% số hồ sơ tồn đọng chưa được phê duyệt quyết toán tại cấp xã, phường, thị trấn.

- Xây dựng Kế hoạch và thời gian cụ thể để giải quyết số hồ sơ tồn đọng theo hướng tập trung theo loại công trình, theo thời gian hoặc theo từng địa bàn để trên cơ sở đó có sự kiểm tra sát sao được số công việc đã hoàn thành.

- Công khai danh sách các nhà thầu vi phạm việc quyết toán hợp đồng và thực hiện việc kiểm tra, thẩm định loại các nhà thầu có trong danh sách vi phạm không được tham gia dự thầu các dự án mới đối với các dự án do cấp huyện, thị xã, thành phố quyết định đầu tư.

- Phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chậm lập hồ sơ quyết toán công trình hoàn thành theo quy định về thời gian lập Báo cáo quyết toán tại Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính. 

Ngoài ra còn một số các nhiệm vụ cụ thể khác.

Lê Thu Hương - Phó Trưởng phòng Tài chính Đầu tư