Cỡ chữ:A | A- |A+

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2015

Bài đăng vào lúc: 15:16:48, ngày: 17/07/2015 GMT +7


Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 09/01/2015 đã đề ra các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Ngay từ đầu năm, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, mặt trận thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp, chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và điều hành dự toán thu, chi ngân sách năm 2015.  Kết quả tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2015 như sau:
Tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn 6 tháng đầu năm là 2.473.290 triệu đồng, đạt 51,2% dự toán năm, tăng 12,1% so với cùng kỳ (Không bao gồm thu đóng góp, thu vay và tạm ứng ngân sách trung ương). Trong đó, thu thuế xuất nhập khẩu là 544.100 triệu đồng, đạt 60,3% dự toán năm, tăng 52,6% so với cùng kỳ; thu nội địa là 1.867.870 triệu đồng, đạt 49,1% dự toán năm, tăng 3,9% so với cùng kỳ.
Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm là 3.809.596 triệu đồng, bằng 49,7% dự toán năm, tăng 14,7%  so với cùng kỳ. Trong đó, chi ngân sách tỉnh là 1.843.826 triệu đồng và chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố (kể cả ngân sách xã, phường, thị trấn) là 1.965.770 triệu đồng. Phân theo nội dung chi: chi thường xuyên là 2.711.180 triệu đồng, đạt 53,1% dự toán năm; chi đầu tư phát triển là 603.416 triệu đồng, đạt 66,6%. Nhìn chung, việc điều hành chi ngân sách của các cấp chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2015 trong khả năng cân đối nguồn thu của địa phương, đã bám sát theo dự toán được HĐND các cấp thông qua và cơ bản đáp ứng kịp thời các khoản chi cần thiết, bức xúc khác.
Dự báo tình hình kinh tế 6 tháng cuối năm 2015 sẽ có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; tình hình sản xuất kinh doanh tuy có phát triển nhưng còn chậm; sức mua, tiêu thụ hàng hóa trên thị trường nội địa tăng không đáng kể; diễn biến thiên tai, dịch bệnh khó lường; thu ngân sách 6 tháng đầu năm thấp hơn mức thu bình quân chung của cả nước. Trong khi nhu cầu về nguồn lực để đáp ứng các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp thiết như: cải cách tiền lương, đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, an ninh, quốc phòng và chi đầu tư các dự án trọng điểm về giao thông, thủy lợi, các công trình hạ tầng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh… đặt ra ngày càng nhiều và cấp thiết.
Do vậy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp của tỉnh cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các biện pháp  điều hành thu, chi ngân sách; Các cấp chính quyền cần tạo điều kiện tốt nhất cho ngành Thuế thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, đồng thời  tăng cường chỉ đạo sâu sát công tác thu ngân sách, nhất là tăng thu, chống thất thu bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu do HĐND các cấp giao. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nỗ lực khai thác nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh và tìm các giải pháp tăng cường thu hút, giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), vốn trái phiếu Chính phủ, vốn tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước để thực hiện các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các ngành, các cấp trong tỉnh cần phải nỗ lực, phấn đấu thực hiện  chi ngân sách đúng mục tiêu, đúng quy định, không bổ sung các khoản chi ngoài dự toán, dừng các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm cân đối ngân sách địa phương, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của HĐND các cấp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015./.

Phạm Việt Linh– Phòng Ngân sách