In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

QĐ số 4862/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 V/v về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Bình Định

Bài đăng vào lúc: 10:41:00, ngày: 26/12/2019 GMT +7


QĐ số 4862/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 V/v về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Bình Định.  Xem chi tiết tại đây     Phụ lục

STT Tiêu đề của danh sách
 
Năm báo cáo
 
Tên biểu mẫu báo cáo
 
Ngày QĐ công bố
 
Số quyết định
 
Ngày công khai trên cổng
 
Tải file
1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2020 Biểu số 46/CK-NSNN 25/12/2019 4862/QĐ-UBND 25/12/2019 DT-2020-N-B46-TT343-52
2 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 2020 Biểu số 47/CK-NSNN 25/12/2019 4862/QĐ-UBND 25/12/2019 DT-2020-N-B47-TT343-52
3 Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 2020 Biểu số 48/CK-NSNN 25/12/2019 4862/QĐ-UBND 25/12/2019 DT-2020-N-B48-TT343-52
4 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020 2020 Biểu số 49/CK-NSNN 25/12/2019 4862/QĐ-UBND 25/12/2019 DT-2020-N-B49-TT343-52
5 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 2020 Biểu số 50/CK-NSNN 25/12/2019 4862/QĐ-UBND 25/12/2019 DT-2020-N-B50-TT343-52
6 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020 2020 Biểu số 51/CK-NSNN 25/12/2019 4862/QĐ-UBND 25/12/2019 DT-2020-N-B51-TT343-52
7 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020 Biểu số 52/CK-NSNN 25/12/2019 4862/QĐ-UBND 25/12/2019 DT-2020-N-B52-TT343-52
8 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020 Biểu số 53/CK-NSNN 25/12/2019 4862/QĐ-UBND 25/12/2019 DT-2020-N-B53-TT343-52
9 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 2020 Biểu số 54/CK-NSNN 25/12/2019 4862/QĐ-UBND 25/12/2019 DT-2020-N-B54-TT343-52
10 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020 2020 Biểu số 55/CK-NSNN 25/12/2019 4862/QĐ-UBND 25/12/2019 DT-2020-N-B55-TT343-52
11 Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020 2020 Biểu số 56/CK-NSNN 25/12/2019 4862/QĐ-UBND 25/12/2019 DT-2020-N-B56-TT343-52
12 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 2020 Biểu số 57/CK-NSNN 25/12/2019 4862/QĐ-UBND 25/12/2019 DT-2020-N-B57-TT343-52
13 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020 2020 Biểu số 58/CK-NSNN 25/12/2019 4862/QĐ-UBND 25/12/2019 DT-2020-N-B58-TT343-52