Cỡ chữ:A | A- |A+

QĐ số 4705/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 V/v về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Bình Định

Bài đăng vào lúc: 07:00:00, ngày: 07/01/2019 GMT +7


QĐ số 4705/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 V/v về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây
STTTiêu đề của danh sách

Năm báo cáo

Tên biểu mẫu báo cáo

Ngày QĐ công bố

Số quyết định

Ngày công khai trên cổng

Tải file
1Cân đối ngân sách địa phương năm 20192019Biểu số 46/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B46-TT343-52
2Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20192019Biểu số 47/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B47-TT343-52
3Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 20192019Biểu số 48/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B48-TT343-52
4Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20192019Biểu số 49/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B49-TT343-52
5Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20192019Biểu số 50/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B50-TT343-52
6Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 20192019Biểu số 51/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B51-TT343-52
7Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20192019Biểu số 52/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B52-TT343-52
8Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20192019Biểu số 53/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B53-TT343-52
9Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 20192019Biểu số 54/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B54-TT343-52
10Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 20192019Biểu số 55/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B55-TT343-52
11Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 20192019Biểu số 56/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B56-TT343-52
12Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20192019Biểu số 57/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B57-TT343-52
13Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 20192019Biểu số 58/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B58-TT343-52