Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3123/STC-DNTH 24/10/2022 V/v tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng theo quy định tại Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh
2831/STC-DNTH 30/09/2022 CV 2831/STC-DNTH - 30/09/2022 Về việc góp ý Dự thảo Nghị quyết, Quyết định Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định
1405/QĐ-BTC 29/07/2021 1405/QĐ-BTC - 29/07/2021 Quyết định công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
2908/STC-TCDN 24/08/2016 V/v yêu cầu báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2015
2738/STC-TCDN 12/08/2016 Công văn số 2738/STC-TCDN ngày12/08/2016 V/v góp ý dự thảo Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả của các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý
2382/STC-TCDN 29/07/2015 V/v yêu cầu báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2014
1834/STC-TCDN 18/06/2015 V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của các Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.
2283/STC-TCDN 18/07/2014 V/v yêu cầu báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2013
2227/QĐ-UBND 11/07/2014 V/v phê duyệt KQ giám tài chính, xếp loại DN và kết quả hoạt động của viên chức QLDN NN năm 2013
2171/STC-TCDN 13/08/2013 V/v báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và 2012.