Cỡ chữ:A | A- |A+

Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Bài đăng vào lúc: 13:53:16, ngày: 17/07/2015 GMT +7


Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Sở Tài chính, vào lúc 7h30 ngày 21/02/2014 tại hội trường cơ quan, Đảng ủy tổ chức buổi học tập Nghị quyết lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Thành phần tham dự gồm Đảng viên, cán bộ, công chức Sở Tài chính (65 người), Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Định (14 người).

Đồng chí Nguyễn Bá Trà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Ông Nguyễn Bá Trà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh  báo cáo các nội dung của Nghị quyết: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế; tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng cùng các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện,…

Toàn bộ Đảng viên, cán bộ, công chức Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh đã chăm chú lắng nghe những nội dung truyền đạt của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Buổi học kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày./.

Phòng Tin học