Cỡ chữ:A | A- |A+

Các Văn bản Quy định kê khai giá, niêm yết giá để các tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu và thực hiện

Bài đăng vào lúc: 11:05:38, ngày: 10/08/2018 GMT +7


- Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
- Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
- Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
- Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
- Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh; 
- Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh;
- Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh bổ sung dịch vụ lưu trú vào danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Bình Định;
- Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh;
- Thông báo số 162/TB-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh bổ sung danh sách các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh (kèm theo Phụ lục danh sách 755 tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá);
- Công văn số 1898/STC-TTr ngày 06/8/2018 của Sở Tài chính về việc thực hiện kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết (kèm theo Phụ lục danh sách 181 tổ chức, doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai giá).

Xem tất cả các văn bản tại đây