In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Thông báo danh sách các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh

Bài đăng vào lúc: 16:29:15, ngày: 17/07/2015 GMT +7


Để triển khai thực hiện Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 145/TB-UBND ngày 21/8/2014. Ngày 05/9/2014, Sở Tài chính thông báo danh sách các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh tại Thông báo số 2843/TB-STC-VG với nội dung cụ thể như sau:

1. Các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tên tại Thông báo số 145/TB-UBND ngày 21/8/2014 của UBND tỉnh phải thực hiện việc đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Các hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo quy định tại các phụ lục cụ thể:
- Đối với các hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá thì thực hiện đăng ký giá theo biểu mẫu Phụ lục số 1.
- Đối với các hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá thì thực hiện kê khai giá theo biểu mẫu Phụ lục số 4.
- Đối với dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng taxi, theo hợp đồng, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô thì thực hiện kê khai giá theo biểu mẫu Phụ lục số 2.
Việc đăng ký giá, kê khai giá theo yêu cầu phải gửi về Sở Tài chính Bình Định chậm nhất trước ngày 20/9/2014 (có Biểu mẫu Phụ lục kèm theo) .

3. Các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải kê khai giá có quyền điều chỉnh tăng, giảm giá hàng hóa, dịch vụ trong phạm vi 3% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó khi các yếu tố hình thành giá thay đổi đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h, điểm i và điểm k khoản 1 Điều 3 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP trong thời gian Nhà nước không áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá và hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm d, điểm m khoản 1 Điều 15 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP; đồng thời phải gửi thông báo bằng văn bản về mức giá điều chỉnh mới cho cơ quan tiếp nhận Văn bản trước khi điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ. 
Trường hợp điều chỉnh tăng, giảm giá hàng hóa, dịch vụ vượt mức 3% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó, các tổ chức phải thực hiện kê khai giá lại giá theo biểu mẫu tại Điểm 2 và gửi về Sở Tài chính trước khi bán trên thị trường ít nhất là hai (02) ngày làm việc.

4. Nếu đơn vị không thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, không thực hiện niêm yết giá đã đăng ký, kê khai theo quy định và bán không đúng theo giá đã niêm yết thì bị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực giá theo quy định của pháp luật.
    Thông báo số 2843/TB-STC-VG ngày 05/9/2014 của Sở Tài chính nhằm hướng dẫn cho các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giá, kê khai giá theo đúng quy định của pháp luật. Điều này góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác đăng ký giá, kê khai giá; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý chặt chẽ công tác quản lý giá, bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh.


(Tải phụ lục kèm theo)


(Tải "Thông báo số 145/TB-UBND ngày 21/8/2014" )