Cỡ chữ:A | A- |A+

Tạm giữ 10% chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015

Bài đăng vào lúc: 10:54:25, ngày: 30/09/2015 GMT +7


Ngày 03/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó có nêu: “Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công; cắt giảm tối đa và công khai các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình và đi công tác nước ngoài từ NSNN”
Theo đó, Bộ Tài chính có Công văn số 3695/BTC-HCSN ngày 20/3/2015 về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ và Công văn số 5652/BTC_NSNN ngày 27/4/2015 đề nghị thực hiện tạm giữ lại 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015.
Thực hiện chỉ đạo trên, Sở Tài chính đã tính toán và tổng hợp trình UBND tỉnh có quyết định tạm giữ lại 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 của các đơn vị dự toán khối tỉnh tại Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 với tổng số tiền 22.471.013.000 đồng, cụ thể:
- Số tiết kiệm 10% kinh phí các Chương trình MTQG: 100.781.000 đồng;
- Số tiết kiệm chi thường xuyên 8 tháng theo quy định: 22.370.232.000 đồng.
Thực hiện Quyết định số 3070/QĐ-UBND và hướng dẫn phương pháp tạm giữ 10% chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 của Bộ Tài chính tại Công văn số 7820/BTC-KBNN ngày 12/6/2015, Sở Tài chính sẽ tiến hành tạm giữ 10% chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 về tài khoản 9632 trên cơ sở đề nghị của đơn vị được tiết kiệm.

Nguyễn Thị Thọ Lan - Phó Trưởng phòng HCSN