In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Tình hình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án, công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 04 tháng đầu năm 2015

Bài đăng vào lúc: 13:29:58, ngày: 17/07/2015 GMT +7


Ngay sau khi UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá 01 năm thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước” trên địa bàn toàn tỉnh vào ngày 20/3/2014 cho thấy tình hình lập báo cáo quyết toán  các dự án, công trình hoàn thành trong tháng 4 năm 2015 đã có sự chuyển biến rõ rệt.

Qua việc theo dõi và kiểm tra, Sở Tài chính nhận thấy các Chủ đầu tư đã có sự chuyển biến về nhận thức và xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác chỉ đạo việc lập báo cáo quyết toán các dự án, công trình xây dựng hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình. Nhất là đối với những dự án, công trình đã hoàn thành qua các năm nhưng chưa tiến hành lập báo cáo quyết toán theo đúng thời gian mà Bộ Tài chính đã quy định. Đây chỉ là sự chuyển biến bước đầu nhưng có tính đột phá làm tiền đề cho việc lãnh đạo và chỉ đạo của các Chủ đầu tư trong năm 2015 và các năm tiếp theo đạt được kết quả tốt hơn. Mặc khác Sở Tài chính là   Cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh trong công tác này, với trách nhiệm được giao sẽ tiếp tục tích cực đôn đốc và phối hợp với các chủ đầu tư khắc phục những khó khăn còn vướng mắc nhằm đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trong năm 2015 theo đúng quy định hiện của Nhà Nước.

Trong 04 tháng đầu năm 2015, Sở Tài chính đã thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán với tổng số 29 dự án, công trình hoàn thành; về công trình tuy giảm 42% (29/50 công trình), nhưng về giá trị đã được phê duyệt tăng 170,50% ( 679/251 tỉ đồng) so với cùng kỳ năm trước và qua công tác thẩm tra đã xuất toán những khoản chi không đúng chế độ quy định tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước là 1.132 triệu đồng./.

Nguyễn Ngọc Thành – Phòng Tài chính Đầu tư