Cỡ chữ:A | A- |A+

Về việc quy định mức khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bài đăng vào lúc: 14:18:12, ngày: 19/08/2015 GMT +7


Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 9 Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính: “Căn cứ vào tình hình thực tế quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tỷ lệ (mức) khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện trên số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện để áp dụng cho các cơ quan có thẩm quyền quản lý, xử lý thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương để áp dụng thống nhất”. 
 
     
Quy định mức khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu để áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa.

Theo quy định trên, căn cứ mức chi phí xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu thực tế năm 2014 của các cơ quan, đơn vị; trên cơ sở lấy ý kiến các địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 quy định mức khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Bình Định với hai nội dung chủ yếu như sau:
Thứ nhất, UBND tỉnh quy định mức khoán chi phí xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Bình Định cho các Hạt Kiểm lâm; Văn phòng Chi cục Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng; và các cơ quan khác có các hoạt động liên quan đến xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Bình Định;
Thứ hai, UBND tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng tối đa cho Hội đồng xác định giá trị tang vật và Hội đồng thanh lý tang vật, phương tiện. Thủ trưởng cơ quan của người ra quyết định tịch thu căn cứ khả năng kinh phí được khoán của đơn vị mình để quyết định mức chi cụ thể nhưng không vượt quá mức chi tối đa đã quy định.
Các nội dung khác liên quan đến quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu không quy định tại Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 97/2004/QĐ-UB ngày 08/10/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng các khoản thu chi phát sinh từ việc xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định./.

Đinh Thị Thanh Thúy – Phòng TC-HCSN