Cỡ chữ:A | A- |A+

Về việc thực hiện công tác xác định giá trị tài sản nhà nước để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

Bài đăng vào lúc: 11:17:38, ngày: 17/07/2015 GMT +7


Thực hiện Thông tư số 12/2012/TT-BTC ngày 06/2/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định cụ thể để thực hiện công tác giao vốn và tài sản cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính. 

Hai đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông vận tải (Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải và Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ) là một trong số các đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt đơn vị đủ điều kiện được xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp (đợt I).

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ trên, trong thời gian qua Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện công việc xác định giá trị tài sản nhà nước tại 02 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông vận tải và ngày 24/11/2014 UBND tỉnh đã ban hành 02 Quyết định số 3861/QĐ-UBND và 3862/QĐ-UBND phê duyệt giá trị tài sản nhà nước để giao cho đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông vận tải.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5791/UBND-TH ngày 22/12/2014 về việc tổ chức bàn giao vốn và tài sản nhà nước cho 02 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông vận tải Bình Định. Ngày 25/3/2015, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các sở ngành có liên quan để tổ chức buổi Lễ Giao nhận tài sản nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính thuộc Sở Giao thông vận tải.

Tham dự buổi lễ có đại diện các sở Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng; 02 đơn vị sự nghiệp Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ và các đơn vị đưa tin Báo Bình Định, Đài Phát thanh truyền hình Bình Định.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải (Ông Trần Châu) làm Người đại diện bên giao tài sản thực hiện thủ tục ký Biên bản bàn giao tài sản nhà nước cho 02 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông vận tải. Giám đốc Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định và Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định là Bên nhận tài.

Sau khi ký nhận tài sản nhà nước 02 đơn vị cam kết sẽ thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định; bảo toàn, phát triển vốn và tài sản được nhà nước giao.  
Theo quy định khi đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp có thể sử dụng tài sản được nhà nước giao vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết từ đó sẽ khai thác nguồn tài sản hiện có của đơn vị mọt cách có hiệu quả hơn và huy động được nguồn lực đáng kể từ các tổ chức, cá nhân để đầu tư, cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công. Từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện đời sống cho cán bộ, nhân viên tại đơn vị đó. Thủ trưởng đơn vị là người ký xác nhận vốn với nhà nước do vậy sẽ nâng cao trách nhiệm của người thủ trưởng với việc bảo toàn và phát triên vốn, tài sản được nhà nước giao. 

Đây là 02 đơn vị đầu tiên của tỉnh Bình Định đã thực hiện hoàn thành công tác giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính để quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BTC ngày 06/2/2012 của Bộ Tài chính và cũng sẽ là điểm mở đầu cho các đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính của tỉnh Bình Định thực hiện xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.Nguyễn Thị Thọ Lan - Sở Tài chính Bình Định./.