Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Kế hoạch kiểm tra báo cáo tài chính năm 2019 tại các Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu ở tỉnh Bình Định

Bài đăng vào lúc: 09:12:00, ngày: 10/01/2020 GMT +7


Thực hiện Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của Doanh nghiệp Nhà nước và Doanh nghiệp có vốn Nhà nước và quy định tại Khoản 2, Điều 13 Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập ban hành kèm theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh; Sở Tài chính đã có công văn số 3047/STC-DNTH ngày 25/11/2019 để phối hợp với Thanh tra tỉnh lập kế hoạch kiểm tra báo cáo tài chính năm 2019 của 05 Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu trình UBND tỉnh Bình Định phê duyệt.
Tại công văn 847/TTT-P4 ngày 28/11/2019 về việc thực hiện Quy chế phối hợp kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp năm 2020, Thanh tra tỉnh đề nghị không đưa nội dung kiểm tra báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định vào trong kế hoạch để tránh chồng chéo, trùng lắp. Vì theo ý kiến của Thanh tra tỉnh, Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4344/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu – chi tài chính và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định với thời điểm thanh tra từ năm 2015 – 2019.
Do vậy, trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 646/TTr-STC ngày 03/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4604/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 về việc phê duyệt Danh sách các Công ty MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu được kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2019 theo quy định. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thông báo danh sách, lập kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2019 tại 04 Công ty (gồm: Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh, Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn) theo đúng quy định hiện hành; báo cáo kết quả kiểm tra cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.
Để triển khai thực hiện quyết định của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính sẽ ban hành các quyết định thành lập Đoàn kiểm tra báo cáo tài chính đến làm việc tại trụ sở của 04 Công ty nêu trên trong thời gian từ quý II đến quý III năm 2020. Nội dung kiểm tra được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ. Theo đó, Sở Tài chính có trách nhiệm: kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2019 của các Công ty MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu về việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản, việc chấp hành chế độ quản lý tài chính tại đơn vị,… Sau mỗi đợt kiểm tra, Sở Tài chính sẽ có Tờ trình đề xuất UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kết quả kiểm tra báo cáo tài chính đối với từng đơn vị.
Đây là một trong những nội dung thực hiện việc giám sát tình hình hoạt động Doanh nghiệp Nhà nước theo các quy định hiện hành./.

 Nguyễn Văn Châu - TP. TCDN-TH