In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Người có chức vụ, quyền hạn công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính sau khi thôi chức vụ không được thành lập, giữ các chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hợp tác xã

Bài đăng vào lúc: 17:50:00, ngày: 08/11/2022 GMT +7


Thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các luật khác có liên quan, ngày 03/10/2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 60/2022/TT-BTC quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp, hợp tác xã) thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Trong đó quy đinh:

Đối tượng áp dụng là người có chức vụ, quyền hạn có thời gian công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính (gọi tắt là người có chức vụ, quyền hạn); các cơ quan, đơn vị quản lý người có chức vụ, quyền hạn thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Tại Điều 5 quy định danh mục 11 lĩnh vực và Điều 6 quy định rõ về thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác. Cụ thể:

Danh mục 11 lĩnh vực thuộc phạm vị quản lý của Bộ Tài chính, gồm: (1) Quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán; (2) quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán; (3) quản lý nhà nước về bảo hiểm; (4) quản lý nhà nước về hải quan; (5) quản lý nhà nước về giá; (6) quản lý nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước; (7) quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp; (8) quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia; (9) quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế cho Việt Nam và nguồn cho vay, viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài; (10) quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước; (11) quản lý nhà nước về tài sản công.

Thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ: Trong thời hạn đủ 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực từ thứ (1) đến thứ (9). Trong thời hạn đủ 12 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực từ thứ (10) đến thứ (11).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2022.

 NGỌC PHÚ