Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025

Bài đăng vào lúc: 11:03:00, ngày: 21/08/2019 GMT +7


Trên cơ sở Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 về quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025.
Đối tượng hỗ trợ là nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác; cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện Quyết định này.
Quy định này quy định một số chính sách hỗ trợ liên kết gắn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và diêm nghiệp. Cụ thể, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ bao gồm:
1. Hỗ trợ chi phí tư vấn vây dựng liên kết: Mức hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng.
2. Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết: Dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc, thiết bị, các cồng trình hạ tầng nhưng tối đa không quá 10 tỷ đồng.
3. Hỗ trợ khuyến nông, đào tạo, tập huấn và giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm: 
Các mô hình khuyến nông được hỗ trợ từ 40% đến 100% chi phí  tùy theo địa bàn và mô hình khuyến nông. 
Việc đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo định mức chi đào tạo nghề của Tỉnh và các chế độ chi tiêu của Bộ Tài chính quy định.
Về hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã: Đối với chi phí mua bao bì, nhãn mác sản phẩm thì được hỗ trợ 100% chi phí; các chi phí mua giống, vật tư thiết yếu thì được hỗ trợ từ 50% đến 100% chi phí tùy theo địa bàn.
4. Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 40% chi phí.
Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ nêu trên được áp dụng từ ngày 01/8/2019.

Xem chi tiết

THANH TRA SỞ