Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

NHÌN LẠI MỘT NHIỆM KỲ!

Bài đăng vào lúc: 07:25:00, ngày: 14/03/2020 GMT +7


Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các ngành, các cấp và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Sở Tài Chính tỉnh Bình Định đã nỗ lực, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn vươn lên đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng về mọi mặt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính đã đề ra. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và hoạt động các đoàn thể chính trị, xã hội, nhiều năm liền được cấp trên đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây được coi là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, cơ quan và các đoàn thể trong Sở Tài Chính tỉnh Bình Định thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015 – 2020, với sự nỗ lực của Đảng bộ, quyết tâm cao của cán bộ, công chức việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong giai đoạn 2015 - 2019 đã có sự tăng trưởng vượt bậc, thu được 42.279 tỷ đồng (tăng 2,05 lần so với tổng số thu của giai đoạn 2010 – 2014). Việc phân bổ chi ngân sách ngày càng hợp lý, tiết kiệm, cơ cấu chi ngân sách đã thay đổi theo chiều hướng tích cực; tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên.Thông qua việc điều hành chi hợp lý, trong nhiệm kỳ qua, Sở Tài chính đã đề xuất cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh dành nguồn lực đáng kể, ngày càng tăng để tập trung đầu tư các công trình trọng điểm, quan trọng của tỉnh về cơ sở hạ tầng kinh tế; đồng thời đã dành nguồn lực thỏa đáng để đầu tư kết cấu hạ tầng cho các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Công tác quản lý giá và tài sản công ngày càng đi vào nề nếp, chặt chẽ, minh bạch, bình ổn được giá trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo sát việc thực hiện chủ trương mua sắm tập trung của Trung ương. Chất lượng quản lý tài chính doanh nghiệp ngày càng được nâng cao; đã kịp thời chỉ đạo việc ban hành hoặc tham mưu UBND tỉnh ban hành triển khai thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tư nhân; thực hiện thoái vốn, chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Công tác quản lý tài chính đầu tư được thực hiện chặt chẽ và hiệu quả; chỉ đạo việc tăng cường quản lý công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, đảm bảo đưa dự án vào sử dụng kịp thời và phát huy hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra đã được triển khai theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra và đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định. Trong nhiệm kỳ đã triển khai 39 cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra; thực hiện kiểm tra theo kế hoạch 406doanh nghiệp, trong đó có 53 doanh nghiệp có hành vi vi phạm và đã xử phạt tiền nộp vào ngân sách nhà nước là 345 triệu đồng.

Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả nổi bật.Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; giải quyết các thủ tục hành chínhtheo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt kết quả cao, nhiều thủ tục được giải quyết sớm hơn thời gian quy định; xây dựng và triển khai thành công phần mềm cơ sở quản lý dữ liệu tiền lương cho các đơn vị khối tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố (bao gồm các xã, phường, thị trấn).

Song song với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng. Việc giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng, Hồ Chí Minh và học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được Đảng ủy Sở Tài chính thường xuyên chỉ đạo, thực hiện; kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 100% cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các nghị quyết Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Người đứng đầu cấp ủy,toàn thể cán bộ đảng viên viết bài thu hoạchnghị quyết. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên được quan tâm thường xuyên, trong nhiệm kỳ đã cử 05 đồng chí tham gia bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị; 15 đồng chí tham gia bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị; 21 cán bộ, đảng viên được xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trịvà Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” có nhiều kết quả rõ nét.Đảng ủy lựa chọn nội dung: Chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên đề cao trách nhiệm của người đứng đầu với trọng tâm nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói - viết ngắn gọn, rõ ràng; nói đi đôi với làm; gương mẫu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, thực hiện nghiêm quy chế, quy định; rà soát giảm các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, làm nội dung đột phá… Kết quả 100% văn bản tham mưu trình UBND tỉnh đúng và sớm hơn thời gian quy định, đảm bảo chất lượng; văn bản được kiểm soát chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; toàn thể cán bộ, công chức chấp hành Quy chế làm việc của cơ quan. Mỗi cá nhân đã nêu cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, sai trái; thấm nhuần sâu sắc về truyền thống, đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh;có ý thức cao hơn trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gương mẫu trong mọi công việc. Vì vậy tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đa số cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan đã được nâng lên rõ rệt, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viênvà bảo vệ chính trị nội bộ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chú trọng củng cố kiện toàn các cấp ủy, chi bộ trực thuộc, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Trong nhiệm kỳ đã thực hiện kiện toàn lại 04 chi bộ thành 06 chi bộ. Xây dựng kế hoạch Đại hội các chi bộ trực thuộc, đồng thời chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy trong Đảng bộ quan tâm cả về số lượng và chất lượng; đã bồi dưỡng và kết nạp được 19 đảng viên mới (vượt 90% so với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra), các đảng viên mới kết nạp là đoàn viên thanh niên. Hàng năm, Đảng ủy đánh giá, phân loại các chi bộ, đảng viên theo quy định, kết quả: 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 20% đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc và đúng quy định, có 14 đồng chí được bổ nhiệm lãnh cấp trưởng phó phòng và nhân sự cấp ủy, 19 trường hợp phát triển đảng viên mới được kết luận tiêu chuẩn chính trị và chính trị hiện nay.

Công tác kiểm tra, giám sát đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng lên rõ rệt, nội dung kiểm tra đã tập trung vào công tác xây dựng Đảng, thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng, đặc biệt là kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Sở đã thực hiện 18 đợt kiểm tra, giám sát, các chi bộ thực hiện kiểm tra 36 đảng viên chấp hành điều lệ đảng; chi bộ ra quyết định kỷ luật 01 đảng viên vi phạm chính sách dân số (sinh con thứ 3). Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót của các tổ chức đảng và đảng viên, từ đó, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của cơ quan tài chính. Từ đó đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.


Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2015 - 2020
          Phát huy những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Tài Chính xác định lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 10 chỉ tiêu chủ yếu, 01 nội dụng đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm,

Các chỉ tiêu chủ yếu: 1. Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu trong nhiệm kỳ 03 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2. 90% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 3. Hàng năm, có ít nhất 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên đạt lao động tiên tiến; 4. 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết, chủ trương của Đảng; 5. Trong nhiệm kỳ, mỗi chi bộ xây dựng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 6. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 03 đến 05 đảng viên mới; 7. Đảng bộ Sở Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ có ít nhất 02 năm Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 8. Phấn đấu hàng năm kiểm tra, giám sát từ 30-50% số chi bộ trực thuộc; hàng năm có trên 50% đảng viên được kiểm tra, giám sát; 9. Phấn đấu hàng năm có 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó ít nhất 90% đạt lao động tiên tiến; có từ 15-20% đạt chiến sỹ thi đua cơ sở; 10. Phấn đấu Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nội dung đột phá của Đảng bộ: Nâng cao chất lượng cải cách hành chính góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

5 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hoàn thành tốt kế hoạch đề ra; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và xây dựng Đảng về đạo đức; nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; lãnh đạo tốt công tác dân vận và các đoàn thể chính trị.

Với những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ Sở Tài chính đã đạt được cùng với nhiệm vụ và giải pháp cụ thể được triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể chính trị, xã hội vững bước sang nhiệm kỳ 2020-2025 đạt nhiều thắng lợi mới.

Nguyễn Hữu Lộc - PBT TT ĐUK CCQ 

(theo ĐUK CCQ )