Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 01 năm 2018

Bài đăng vào lúc: 06:58:19, ngày: 09/02/2018 GMT +7


Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Ngay từ đầu năm các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 với kết quả thực hiện tháng 01 năm 2018 như sau:
1. Tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn (chưa kể thu vay, huy động đóng góp, thu bổ sung từ ngân sách Trung ương) thực hiện 836.357 triệu đồng, đạt 12,3% dự toán năm, tăng 70,7% so cùng kỳ. Trong đó, một số khoản thu chủ yếu sau:
- Thu xuất nhập khẩu: thực hiện 34.577 triệu đồng, đạt 6,4% so dự toán năm, tăng 41,4% so với cùng kỳ năm trước.
- Thu nội địa: thực hiện 801.780 triệu đồng, đạt 13% so dự toán năm, tăng 72,2% so với cùng kỳ năm trước (thu nội địa tháng 01/2017 thực hiện 465.647 triệu đồng, đạt 8,4% dự toán năm 2017). Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, thu cổ tức lợi nhuận được chia, lợi nhuận để lại và thu xổ số kiến thiết, thực hiện thu nội địa 460.622 triệu đồng, đạt 9,6% dự toán năm, tăng 37,4% so cùng kỳ năm trước.
Trong cơ cấu nguồn thu, một số khoản thu tăng so với cùng kỳ năm trước như: thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh (tăng 63,8%), lệ phí trước bạ (tăng 28%), thuế thu nhập cá nhân (tăng 32%), thu phí, lệ phí (tăng 18%); thu tiền sử dụng đất (tăng hơn gấp 2 lần), thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước (tăng 94,8%), thu tại xã (tăng hơn gấp 2 lần), thu cấp quyền khai thác khoáng sản (tăng hơn gấp 2 lần), thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (tăng 72,3%).
Tuy nhiên, có một số khoản thu tháng 01 đạt thấp so với cùng kỳ năm 2017 như: thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương (bằng 42,1% so cùng kỳ), thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương (bằng 57,3% so cùng kỳ), thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bằng 84,2% so cùng kỳ), thuế bảo vệ môi trường (bằng 83,3% so cùng kỳ).
2. Tổng chi ngân sách địa phương tháng 01 là 806.799 triệu đồng, đạt 7,0% dự toán năm và tăng 49,4% so cùng kỳ. Trong đó, chi ngân sách tỉnh 510.108 triệu đồng, đạt 7,5% dự toán năm và ngân sách huyện, thị xã, thành phố (kể cả ngân sách xã, phường, thị trấn) 296.691 triệu đồng, đạt 6,3% dự toán năm. Chi tiết các nội dung chi như sau:
- Chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương: thực hiện 381.158 triệu đồng, đạt 18,7% dự toán năm. Trong đó, chi nguồn vốn đầu tư qua ngân sách tỉnh quản lý là 329.282 triệu đồng, đạt tỷ lệ 23,8% dự toán; ngân sách huyện, thị xã, thành phố (bao gồm ngân sách xã, phường, thị trấn) là 51.876 triệu đồng, đạt 7,9% dự toán.
- Chi thường xuyên: thực hiện 418.034 triệu đồng, đạt 6,7% dự toán và bằng 77,4% so cùng kỳ.
Qua đánh giá sơ bộ, kết qua thu ngân sách tháng 01 năm 2018 đạt mức bình quân chung so với dự toán thu ngân sách đã được HĐND tỉnh giao từ đầu năm. Tuy nhiên, vẫn có một số khoản thu cân đối ngân sách tỉnh (thu từ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) chưa đạt mức bình quân chung. Do vậy, các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp điều hành thu, chi ngân sách; tạo điều kiện tốt nhất cho ngành Thuế thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, đồng thời tăng cường chỉ đạo sâu sát công tác thu ngân sách, nhất là tăng thu, chống thất thu đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu do HĐND các cấp giao.    

Thái Công Luận – Phòng Quản lý Ngân sách