In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Tổng hợp các văn bản quy định kê khai giá đối với mặt hàng đá xây dựng và cát xây giúp các tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu và thực hiện.

Bài đăng vào lúc: 10:34:00, ngày: 19/07/2022 GMT +7


- Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
- Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
- Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
- Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
- Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định;
- Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh về việc Bổ sung danh mục hàng hóa thực hiện kê khai giá tại Phụ lục II của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định (trong đó bổ sung đá xây dựng và cát xây vào danh mục hàng hóa phải thực hiện kê khai giá);
- Thông báo số 164/TB-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh về việc Thông báo danh sách các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đá xây dựng và cát xây thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh;
 - Thông báo số 121/TB-STC ngày 24/6/2022 của Sở Tài chính về việc thực hiện kê khai giá đối với các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đá xây dựng và cát xây thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Bình Định.