Cỡ chữ:A | A- |A+

Về việc quy định mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bài đăng vào lúc: 14:14:33, ngày: 19/08/2015 GMT +7


Ngày 25/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn, trong đó tại điểm b, Khoản 1, Điều 7 và điểm b, Khoản 3, Điều 9 quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, các cơ chế chính sách hiện hành, sử dụng ngân sách địa phương, nguồn hỗ trợ từ các chương trình, dự án của Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác, quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho các nội dung quy định tại Quyết định này.
Ngày 10/02/2015, Bộ Tài chính có Công văn số 2103/BTC-NSNN về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, Sở Tài chính đã tham mưu, đề xuất  UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh thông qua các mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định tại kỳ họp 11, Khóa XI. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

 
Huyện Vân Canh thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn. Ảnh minh họa

Trên cơ sở đó, ngày 06/8/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Quy định này áp dụng đối với các doanh nghiệp trong nước; hộ gia đình, cá nhân, trang trại (gọi chung là nông dân); hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là các tổ chức đại diện của nông dân) thực hiện các dự án cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 4; Khoản 2, Điều 5 và Khoản 2, Điều 6 Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến hoạt động hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
Đối với doanh nghiệp: hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện quy hoạch, cải tạo đồng ruộng, hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, hệ thống điện phục vụ sản xuất nông nghiệp trong dự án cánh đồng lớn; hỗ trợ kinh phí tổ chức đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân sản xuất nông sản theo hợp đồng.
Đối với tổ chức đại diện của nông dân: hỗ trợ chi phí về thuốc bảo vệ thực vật, công lao động, thuê máy để thực hiện dịch vụ bảo vệ thực vật chung cho các thành viên; hỗ trợ 50% chi phí tập huấn một lần cho cán bộ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã về quản lý, hợp đồng kinh tế, kỹ thuật sản xuất; hỗ trợ kinh phí tổ chức tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân sản xuất nông sản theo hợp đồng. 
Đối với nông dân: hỗ trợ một lần chi phí mua giống cây trồng có phẩm cấp chất lượng từ giống xác nhận trở lên để gieo trồng vụ đầu tiên trong dự án cánh đồng lớn và hỗ trợ kinh phí lưu kho tại doanh nghiệp.
Nguồn kinh phí thực hiện Quyết định này được hỗ trợ từ ngân sách trung ương thông qua các chương trình, dự án trực tiếp và lồng ghép các chương trình, dự án có liên quan; ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác./.

Lê Quang Nghĩa – Phòng TC-HCSN