Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Ban hành Quy chế quản lý Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên

Bài đăng vào lúc: 09:24:55, ngày: 23/01/2018 GMT +7


Ngày 27/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 97/2017/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (gọi tắt là Thông tư số 97/2017/TT-BTC). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2017 và thay thế Thông tư số 221/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và người đại diện vốn Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.
Nhằm cụ thể hoá quy định của Thông tư số 97/2017/TT-BTC, sau khi lấy ý kiến của các Sở ngành có liên quan, Kiểm soát viên tại các DNNN, Sở Tài chính đã dự thảo và trình UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên tại Quyết định số 5017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017. Quy chế này được áp dụng từ ngày 01/01/2018 và thay thế Quy chế quản lý Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn Nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định số 4516/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh.
Quy chế này gồm 03 Chương với 11 Điều, quy định việc quản lý, sử dụng Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trên địa bàn tỉnh Bình Định. Quy chế này có nhiều điểm thay đổi so với Quy chế cũ ban hành kèm theo Quyết định số 4516/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:
Về đối tượng áp dụng, bao gồm: (i) Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Trưởng Ban kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh (gọi tắt là Kiểm soát viên); (ii) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh (gọi chung là Công ty); (iii) UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc trích lập, quản lý Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên tại Công ty (không bao gồm Người đại diện theo ủy quyền được UBND tỉnh cử làm đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp khác và Doanh nghiệp khác có vốn góp của Nhà nước).
Về thời hạn trích lập và chi trả quỹ tiền lương, thù lao của Kiểm soát viên:
Một là, Công ty TNHH MTV phải chuyển 80% số tiền lương về quỹ tiền lương của Kiểm soát viên trước ngày 15 mỗi tháng.
Hai là, Kiểm soát viên sẽ được nhận 80% tiền lương trước ngày 20 hàng tháng.
Ba là, kết thúc năm tài chính, số tiền lương còn lại sẽ được công ty chuyển về quỹ tiền lương của Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên chậm nhất 15 ngày sau khi quyết toán quỹ tiền lương.
Thay đổi quy định về quản lý Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên
Một là, về việc xử lý số dư: Kết thúc năm tài chính, chậm nhất 15 ngày sau khi UBND tỉnh thực hiện quyết toán quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Kiểm soát viên, trường hợp Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng còn số dư thì Sở Tài chính có trách nhiệm chuyển trả số dư lại cho Công ty và Công ty hạch toán số tiền nhận lại theo quy định về kế toán hiện hành.
Hai là, về việc công khai thông tin về tiền lương, thù lao tiền thưởng của Kiểm soát viên: Quý II của năm sau, UBND tỉnh công khai Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng; mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập bình quân hàng tháng, năm (năm trước liền kề) của Kiểm soát viên trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp theo dõi.
Đây là một công tác quan trọng giúp hoàn thiện cơ chế pháp lý của địa phương theo các quy định hiện hành liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Doanh nghiệp nhà nước nói chung, cũng như việc trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp này nói riêng./.
Tải Quy chế này tại đây.

Trần Thị Quỳnh Như - Phòng Tài chính Doanh nghiệp