Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Kế hoạch kiểm tra báo cáo tài chính năm 2017 tại các công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu ở tỉnh Bình Định

Bài đăng vào lúc: 10:06:25, ngày: 11/01/2018 GMT +7


Thực hiện Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của Doanh nghiệp Nhà nước và Doanh nghiệp có vốn Nhà nước và tránh chồng chéo, trùng lắp, gây phiền hà và ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của doanh nghiệp; Sở Tài chính đã có công văn số 3292/STC-TCDN ngày 28/11/2017 để phối hợp với Thanh tra tỉnh lập kế hoạch kiểm tra báo cáo tài chính năm 2017 của 05 Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu trình UBND tỉnh Bình Định phê duyệt.
Trên cơ sở Tờ trình số 690/TTr-STC ngày 05/12/2017 của Sở Tài chính, ngày 11/12/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4589/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh sách các Công ty MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu được kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2017 theo quy định. Theo đó UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thông báo danh sách, lập kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2017 tại 05 Công ty (gồm: Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh, Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn) theo đúng quy định hiện hành; báo cáo kết quả kiểm tra cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.
Triển khai thực hiện Quyết định 4589/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính sẽ ban hành các quyết định thành lập Đoàn kiểm tra báo cáo tài chính đến làm việc tại trụ sở của 05 Công ty nêu trên trong thời gian từ quý I đến quý III năm 2018. Nội dung kiểm tra được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ. Theo đó, Sở Tài chính có trách nhiệm: kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2017 của các Công ty MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu về việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản, việc chấp hành chế độ quản lý tài chính tại đơn vị,… Sau mỗi đợt kiểm tra, Sở tài chính sẽ có Tờ trình đề xuất UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kết quả kiểm tra báo cáo tài chính đối với từng đơn vị. 
Đây là một trong những nội dung thực hiện việc giám sát tình hình hoạt động Doanh nghiệp Nhà nước theo các quy định hiện hành./.

Nguyễn Quang Sáng