Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Bài đăng vào lúc: 16:00:00, ngày: 12/08/2019 GMT +7


Kể từ ngày 01/9/2019, Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước có hiệu lực thi hành và thay thế, bãi bỏ Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước và Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013. 
Theo đó, hình thức xử phạt quy định tại Nghị định này bao gồm: cảnh cáo và phạt tiền. Trong đó, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức; trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính. Biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục tùy theo hành vi, tính chất, mức độ vi phạm của tổ chức, cá nhân.
Ngoài ra, Nghị định này cũng quy định rõ các tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này không được sử dụng tiền ngân sách nhà nước hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để nộp phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra. Trường hợp xử phạt tổ chức thì sau khi chấp hành quyết định xử phạt, tổ chức bị xử phạt xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả việc nộp lại khoản tiền phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra tương ứng với mức độ vi phạm của cá nhân đó theo quy định của pháp luật và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của tổ chức.
Việc thực thi Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ trong thời gian đến sẽ có những tác động tích cực, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công và ngân sách nhà nước; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động nhằm quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước.

Xem chi tiết nghị định này. Tại đây

Võ Thị Mộng Thu - Phòng QL Giá - Công sản